Home
VRYE EKONOMIE EN EERLIKE GELD PDF Print E-mail

Die Tien Gebooie (let op: nie “Die Tien Wenke” nie) geld steeds: “Jy mag nie steel nie”, Exodus 20:15 en “Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie... of iets wat van jou naaste is nie.” Exodus 20:17.

Sosialisme is gewettigde diefstal. Dit is geïnstitusionaliseerde afguns. En dit werk net nie. Sosialisme bring niks voort nie – behalwe armoede en burokrasie. Sosialiste is parasiete wat dit wat ander verdien het deur harde werk en vindingrykheid, verteer. Daar is ‘n groot verskil tussen vrywillige Christelike vrygewigheid en mededeelsaamheid, en die verpligte Sosialistiese konfiskering en dwang. Privaateienaarskap van eiendom en van die middele van produksie, is Bybels.

Enige belasting van 10% of hoër word gedefinieer as onderdrukking (1 Samuel 8:10-18) en enige belasting op eiendom of erfenis is streng verbode (1 Konings 21:3). Instellings en individue wat voltyds in diens van die Here is, mag nie belas word nie (Esra 7:23,24). Enige ongelyke of progressiewe stelsel van belasting is ook nie Bybels nie.

“Die ryke moet nie meer en die arme moet nie minder ... bring nie...” Exodus 30:14,15

“Julle mag geen onreg doen in die gereg nie. Jy mag vir die geringe nie partydig wees nie en die aansienlike nie voortrek nie. Met geregtigheid moet jy oor jou naaste oordeel.” Levítikus 19:15

In plaas van nasionalisering (diefstal en burokrasie), is die Bybel ‘n voorstander van privatisering (privaat eienaarskap en persoonlike verantwoordelikheid). Eerder as om ‘n bedelaarsmentaliteit van die uitgestrekte hand wat liefdadigheid verwag aan te moedig, beveel die Bybel eerlike harde werk en ywer (1 Thessalonicense 4:11, 2 Thessalonicense 3:10).

“Skatte deur goddeloosheid verwerf, bring geen voordeel nie, maar geregtigheid red van die dood. Die Here laat die regverdige nie honger ly nie, maar die begeerlikheid van die goddelose stoot Hy weg. Hy word arm wat met ‘n trae hand werk, maar die hand van die vlytiges maak ryk.” Spreuke 10:2-4

“Die hand van die vlytiges sal heers, maar traagheid lei tot dwangarbeid.” Spreuke 12:24

“Die siel van die luiaard begeer, en daar is niks nie, maar die siel van die vlytiges word versadig... Goed wat uit niks verkry is, word minder; maar hy wat met die hand bymekaarmaak, kry altyd meer.” Spreuke 13:4,11

Hierop gebaseer lui die KwaSizabantu Verklaring: “Ons verklaar dat die Bybel duidelik teen die onderdrukking van die armes, deur die rykes, is. Dit is ook baie duidelik oor die reg om grond en eiendom te besit: Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.” (Exodus 20:17); “As dit nie verkoop was nie, het dit nie joune gebly nie?” (Handelinge 5:4; Matthéüs 20:15). Op basis van die gebooie “Jy mag nie steel nie” en “Jy mag nie begeer nie verwerp ons enige vorm van ‘nasionalisering’ en gedwonge herverdeling van rykdom en grond. Dit is ‘n waarneembare feit dat, waar ookal hierdie Bybelse wet oortree is, soos in Sosialistiese lande, die resultaat hongersnood, vermorsing en dood vir miljoene tot gevolg gehad het.

Bybelse ekonomie verbied ook onregverdige gewigte en mate/inflasie.

“Julle mag geen onreg doen in die gereg, in lengtemaat, gewig of inhoudsmaat nie. Julle moet ‘n regte weegskaal hê, regte weegstene... Ek is die Here julle God.” Levítikus 19:35,36

Regdeur die Bybel word daar van geld gepraat in terme van gewig. God se Wet vereis dat finansiële transaksies in terme van eerlike mate gedoen word. Inflasie is die diefstal van lone en die vernietiging van spaargeld deur die devaluasie van die geldeenheid. Dit is die gevolg van vervalsing – deur meer “geld” te druk as wat daar goud is om dit te rugsteun. Dit is in wese oneerlikheid – ‘n versteekte belasting – waar “jou silwer ... skuim geword (het)” (Jesaja 1:22). As ek of jy geld druk word dit vervalsing genoem. Wanneer die regering geld druk word dit inflasie genoem.

“’n Valse weegskaal is vir die Here ‘n gruwel, maar in ‘n volle gewig het Hy behae.” Spreuke 11:1

‘n Opname oor inflasie in Suid-Afrika (wat deur Ou Mutual gedoen is) rapporteer dat jy in 1971 ‘n motor kon koop vir ongeveer R1000. In 1981 kon mens met dieselfde bedrag ‘n motorfiets koop. Teen 1991 het die koopkrag van R1000 so ineengestort dat mens ‘n fiets kon koop. Teen 2001 kos ‘n goeie paar drafskoene meer as R1000. Met die onafhanklikheidswording van Zambië (1964) was een Kwacha gelyk aan ‘n Britse Pond. Vandag is ‘n Britse Pond meer as agt duisend Kwacha’s werd. Met onafhanklikheidswording kon mens vir ongeveer K140 ‘n motor koop. Vandag kos ‘n bottel Coca Cola meer as K1200.

“Om die efa te verklein en die sikkel te vergroot en bedrieglik te handel met valse weegskaal;... Ek sal in ewigheid nie een van hulle werke vergeet nie.” Amos 8:5-7

Die verwoestende impak van ongesteunde geldstelsels/inflasie op pensioene en spaargeld is krimineel. Bybelse wette vereis dat ons regverdige skale en regverdige gewigte gebruik – met ander woorde eerlike geld gerugsteun deur werklike, konstante waarde (Spreuke 20:10).

“Sal ek rein kan wees by ‘n valse weegskaal en by ‘n sak vol bedrieglike gewigte? Want die rykes in die stad is vol geweld, en die inwoners daarvan spreek leuentaal, en hulle tong is bedrog in hulle mond.” Miga 6:11,12

 

Die boonste artikel is geneem uit die Bybelse Beginsels vir Afrika boek, geskryf deur

dr. Peter Hammond.

 

 

 

Om meer te sien oor die oorspronklike Engelse weergawe, Biblical Principles for Africa, klik hier.

 

Albei boeke kan verkry word vanaf:

 

Christian Liberty Books

Hulpbronne vir Hervorming en Herlewing

Posbus 358 Howard Place 7450 Pinelands, Kaapstad, Suid-Afrika

Tel: 021 689 7478 Faks: 086 551 7490

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.christianlibertybooks.co.za

 

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.