Home
TRANSFORMASIE IN DIE BYBEL PDF Print E-mail

Is herlewing die begeerte van jou hart? Verlang jy daarna om te sien dat die kerke en gemeenskappe in Afrika herleef en herstel word tot ‘n staat wat God verheerlik?

 

“O God van die leërskare, herstél ons, en laat U aangesig skyn, sodat ons verlos kan word!” Psalm 80:8

 

Bid jy vir ‘n groot geestelike ontwaking wat ons stede en ons lande sal verander? Is dit jou gebed dat God in alle areas van die lewe geëer en verheerlik sal word?

 

“Ag as U maar die hemele wou skeur, wou neerdaal... om U Naam aan U teëstanders bekend te maak, sodat nasies voor U aangesig kan bewe.” Jesaja 64:1-2

 

Duncan Campbell van die Hebride herlewing, het waargeneem dat: “Herlewing is nie kerke vol met mense nie, maar mense vol van God.” Jonathan Edwards beskryf herlewing as “’n spesiale seisoen van genade.”

 

Herlewing is ‘n soewereine beweging van God wat deur die Heilige Gees, wat deur heilige mense werk, begin is. ‘n Studie van herlewings in die Bybel en in die geskiedenis, onthul dat alle herlewings begin met ‘n dieper waardering vir die heiligheid van God en ‘n besef van hoe aanstootlik ons sonde voor die aangesig van ons heilige God moet wees.

 

“Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal Hy hom barmhartig wees; en tot onse God, want Hy vergeef menigvuldiglik.” Jesaja 55:7

 

Toe die Boek van die Wet (die eerste vyf boeke van die Bybel) aan Koning Josia van Juda gelees was, het hy sy klere in smart geskeur en uitgeroep: “...want die grimmigheid van die Here is groot wat teen ons ontvlam het...” 2 Konings 22:13.

 

Hy het al die oudstes bymekaar geroep om na God se Wet te luister en saam berou te toon vir die boosheid wat hulle toegelaat het om in die land te floreer.

 

“En die koning het op die verhoog gaan staan en die verbond voor die aangesig van die Here gesluit om die Here te volg en Sy gebooie en Sy getuienisse en Sy insettinge met die hele hart en met die hele siel te onderhou... En die hele volk het toegetree tot die verbond.” 2 Konings 23:3

 

Hierdie berou was opgevolg deur ferm optrede om alles wat teen die Wet van God is te verwyder en vernietig – insluitende die pornografiese Asjéra pale, die Baäl altare waar babas geoffer is, en die prostitute en valse profete wat die volk verlei het (2 Konings 23:4-10).

 

Daar is in die Bybel opgeteken dat Josia “...hom tot die Here bekeer het met sy hele hart en met sy hele siel en met al sy krag volgens die hele wet van Moses.” 2 Konings 23:25. God het ‘n profeet gestuur om aan Josia te verklaar: “Omdat jou hart week is en jy jou voor die aangesig van die Here verneder het toe jy hoor wat Ek oor hierdie plek en oor sy inwoners gespreek het... het Ék ook verhoor, spreek die Here.” 2 Konings 22:19

 

Sondeoortuiging is die eerste stap na ‘n Bybelse Transformasie. Dit sluit in om op die Wet van God te fokus, berou oor sonde te hê, sonde te bely en die nodige stappe van restitusie of gehoorsaamheid te neem.

 

“As iemand sondig en ontrou handel teen die Here deurdat hy teenoor sy naaste ontken dat iets aan hom toevertrou of as pand gegee is of deur hom geroof is, of dat hy sy naaste iets afgepers het, of dat hy iets gekry het wat weg was, en dit ontken; of dat hy vals sweer ten opsigte van enigiets wat ‘n mens kan doen om hom daarmee te besondig... hy moet daar ten volle vergoeding voor gee en nog die vyfde deel daarvan byvoeg; aan hom aan wie dit behoort, moet hy die gee...” Levítikus 6:2-5

 

Diegene wat beweer dat hulle herlewing wil hê, maar nie gewillig is om hulle van elke bekende sonde te bekeer en ten volle daarvoor te vergoed nie, kan nie ernstig wees nie.

 

“Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou.” Openbaring 3:19

Ons moet, soos Josia, versigtig na die Wet van God kyk. Die Tien Gebooie reflekteer die onveranderlike karakter van God. Dit is ‘n opsomming van ons verantwoordelikhede aan God, aan ons ouers en aan ander mense.

 

“Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof.” Galásiërs 3:24

 

“Die wet van die Here is volmaak: dit verkwik die siel...” Psalm 19:8

 

Martin Luther het verklaar: “Die eerste verantwoordelikheid van die prediker van die Evangelie is om God se Wet bekend te maak en die natuur van sonde uit te wys.”

John Bunyan het gesê: “Die mens wat nie die natuur van die Wet ken nie, ken nie die natuur van die sonde nie.”

John Wesley het voorgestel dat evangeliste 90% Wet en 10% Genade moet preek.

Charles Finney het geskryf: “Versuim om die Wet te gebruik sal byna seker valse hoop, die daarstelling van ‘n valse standaard van die Christelike ondervinding, en ‘n kerk vol van valse bekeerlinge tot gevolg hê.”

Charles Spurgeon het verklaar: “Hulle sal nooit genade aanvaar totdat hulle bewe voor ‘n regverdige en Heilige Wet nie.”

Soos ons Here geleer het: “Moenie dink dat Ek gekom het om die Wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of titteltjie van die Wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele.” Matthéüs 5:17-19

 

Nasionale Bekering

Ons wil hê dat God Afrika seën, so daarom moet ons ons nasies in die lig van God se Woord evalueer. Soos wat ons soek na Bybelse Transformasie, moet ons begin deur ons nasionale sondes te bely. Wanneer ons na die Tien Gebooie kyk, moet Suid-Afrikaners byvoorbeeld bely dat:

 

Ons leiers te trots is om voor God in gebed te buig aan die begin van die Parlementsitting of om ‘n bron van outoriteit bo hulself te erken.

By staatsaangeleenthede het ons leiers afgodery bedryf deur ander gode te aanbid wat nie God is nie.

 

God se naam word as roetine ydelik gebruik op nasionale televisie en by bioskope, en hierdie godslastering is in die grondwet beskerm en word as ‘vermaak’ beskou.

 

Die Dag van die Here word elke week ontheilig. Wat God verorden het as ‘n Dag van rus en ‘n Dag van aanbidding, word gekommersialiseer en misbruik vir aanbidding van plesier.

 

Respek vir ons ouers en oueres word oral ondermyn, deur die wette, die vermaaklikheidswêreld, die onderwysdepartement en die ontploffing van geweldsmisdade teen die bejaardes.

 

Daar word elke jaar meer as 20 000 mense in Suid-Afrika vermoor en ons regstelsel misluk daarin om die burgers van hierdie land te beskerm. Meeste van die moordenaars wat ons mense terroriseer, ontvlug dit om voor die gereg gebring te word. Dit lyk inderdaad of ons wette die regte van die kriminele begunstig – en die slagoffers word te veel tot kriminele gemaak.

 

Selfsug, gierigheid, hebsug en misleiding is deurlopend en ons het ‘n nasie geword wat besmet is met korrupsie en diefstal. Ons Grondwet beskerm die regte van pornograwe om mense wat na die beeld van God geskape is uit te buit vir profyt – om dit wat God heilig gemaak het te vat en dit pervers te maak; om wat God spesiaal gemaak het te vat en dit walglik te maak; om wat God bedoel het om privaat te wees te verdraai en dit te ontwikkel in ‘n multi-miljoen Rand se uitbuitende industrie.

 

Ons moet erken dat dit skynheilig is om te beweer dat ons ‘n “menseregte samelewing” is terwyl ons ongebore babas die reg op lewe ontsê. Ons regering interpreteer die ‘Reg op Lewe’ as ‘n manier om skuldige moordenaars te beskerm teen teregstelling, maar nie om ongebore babas te beskerm teen die doodstraf deur aborsie nie. Ons samelewing het so verhard, agterlosig en wreed geword dat dit toelaat dat klein babatjies uiteen geruk, versmoor en verwurg word deur aborsie – wettiglik – en dít met die geld van belastingbetalers. Hoe kan ons verwag dat God ‘n nasie moet seën wat babas doodmaak?

 

“Al wat nodig is vir boosheid om te triomfeer, is vir goeie mense om niks te doen nie.” Ons moet bely dat die meeste van ons, selfs in die Kerk, skandelik niks gedoen het om te protesteer en te werk teen die gewettigde slagting van ongebore babas in Suid-Afrika nie.

 

God se Woord verklaar dat “Vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie.” Matthéüs 25:45. “Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde.” Jakobus 4:17.

 

Ons het God nie met ons hele hart, siel, verstand en krag liefgehad nie, en ook het ons nie ons naaste liefgehad soos onsself nie. Ons het nie aan ander gedoen wat ons aan onsself gedoen wil hê nie. Ons was onbedagsaam en agtelosig. Ons was selfgesentreerd en ons gedagtes was besig met minder belangrike dinge. Ons het so baie aan onsself gedink en so min aan God en ons naaste. Ons het te veel tyd gemors deur televisie te kyk. En ons het baie maal meer tyd spandeer om die koerant te lees as om die Bybel te lees.

 

Nasionale transformasies in die Bybel, het altyd ‘n terugkeer tot die bestudering va, en gehoorsaamheid aa,n die Woord van God behels.

 

Die Bybel is ‘n lamp vir ons voet en ‘n lig vir ons pad (Psalm 119:105); dit is “skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge van die hart” Hebreërs 4:12. Dit is soos ‘n vuur wat in ons harte brand, dis soos ‘n hamer wat die rots in stukkies breek (Jeremia 23:29). “Dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo” Romeine 1:16. Dit is die Waarheid (Johannes 17:17) wat ons vrymaak (Johannes 8:32). Dit is soeter as heuning (Psalm 119:103) en kosbaarder as goud en silwer (Psalm 119:72). Dit “verlig die oë” en dit “verbly die hart” Psalm 19:8.

 

Daarom het Asa die prostitute uitgejaag en die pornografiese gode vernietig (1 Konings 15:12). Jehu het die tempel van Baäl waar kinderoffers gebring is, vernietig en dit gemakshuisies gemaak (2 Konings 10:27). Jójada het die mense gelei om die tempel van Baäl te verwoes en die perverse afgode en bloedbevlekte altare af te breek (2 Konings 11:18). Josía het bevel gegee dat die afgode, gelukbringers en ander voorwerpe van valse godsdiens uit die tempel van die Here verwyder moet word (2 Konings 23:4).

 

“O liefhebbers van die Here, haat die kwaad!” Psalm 97:10

 

Jósafat het die heilige boomstamme uit die land uitgeroei en hom daarop gerig om God te soek (2 Kronieke 19:3), Hiskía het ook al die aanstootlike voorwerpe wat nie volgens die Wet van God was nie uit die land verwyder (2 Kronieke 31:1; 33:15). Esra het van die mense verwag om hul huwelike in ooreenstemming met die Wet van God te bring (Esra 10:3). Nehemía het die onderhouding van die Sabbat tot eer van die Here afgedwing (Nehemía 13:19). Die mense van Éfese het hulle okkultiese boeke vernietig (Handelinge 19:17-20).

 

“Wie sal vir my optree teen die kwaaddoeners? Wie sal my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid?” Psalm 94:16

 

Ons kan nie enige iets van ewige waarde bereik as die Woord van God nie fundamenteel en sentraal is nie, en as ons dink dat ons ‘n kortpad na herlewing kan vat, en so bekering, restitusie en gehoorsaamheid kan vermy, dan bluf ons net onsself. Elke Herlewing en nasionale transformasie in die Bybel het beslissende aksie, om die samelewing tot gehoorsaamheid aan die Wet van God te bring, behels!

 

“As... my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en My aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ek uit die Hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.” 2 Kronieke 7:14

 

 

 

Die boonste artikel is geneem uit die Bybelse Beginsels vir Afrika boek, geskryf deur

dr. Peter Hammond.

 

 

 

Om meer te sien oor die oorspronklike Engelse weergawe, Biblical Principles for Africa, klik hier.

 

Albei boeke kan verkry word vanaf:

 

Christian Liberty Books

Hulpbronne vir Hervorming en Herlewing

Posbus 358 Howard Place 7450 Pinelands, Kaapstad, Suid-Afrika

Tel: 021 689 7478 Faks: 086 551 7490

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.christianlibertybooks.co.za

 

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.