Home
POLITIEKE BEGINSELS IN DIE ONDERWYSINGS VAN CHRISTUS PDF Print E-mail

Hoewel ons Here Jesus Christus nie gedetailleerde bloudrukke vir politieke strukture gegee het nie, het sy leringe belangrike geestelike beginsels en konsepte benadruk, wat elke gebied van die sosiale en politieke lewe beïnvloed.

 

Burgerlike Regering is Onder God

Jesus het aan die Romeinse goewerneur Pilatus gesê: “U sou geen mag teen My hê as dit u nie van bo gegee was nie.” Johannes 19:11. Burgerlike outoriteit is duidelik gedelegeer deur God en daar moet verantwoording aan God gedoen word (Romeine 13:1-4; Openbaring 1:5; 11:15). (Die Amerikaanse belofte van trou “One nation under God” is op hierdie leerstelling gebaseer.)

 

Burgerlike Regering het Beperkte Regspraak

Jesus het geleer dat ons moet:

Betaal ... aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom.” Matthéüs 22:21. Die burgerlike regering het sekere wettige regte en pligte, maar hulle is baie beperk. Ons moet belasting betaal (maar enige belasting so hoog soos 10% is afgekeur as “onderdrukkend” 1 Samuel 8:10-18), om in die weermag te dien wanneer nodig, om in die hof as getuie op te tree as ooggetuie van enige misdaad, en om die lewe, eiendom en reputasie van ons naaste te respekteer (1 Petrus 2:13-14; Romeine 13:3-4). Ons aanbidding van God, die onderwys van ons kinders, ons privaat eiendom, ons individuele ondernemersin en persoonlike sienings (vryheid van geloof, vryheid van onderwys, vrye ondernemerskap, vryheid van spraak) is egter duidelik nie gemaak na die beeld van Ceasar nie, en is buite die wettige regspraak van ‘n Bybelgebaseerde konstitusionele staat.

 

Die Burgerlike Regering moet die Bybelse Wet Handhaaf

Ons Here het die outoriteit van die morele, sosiale, ekonomiese en politieke Wette van God, soos opgeteken in die Ou Testament, gehandhaaf:

“Moenie dink dat Ek gekom het om die Wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die Wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele.” Matthéüs 5:17-19

 

In Sy bergpredikasie, het Jesus die Ou Testamentiese wette teen: moord, diefstal, en owerspel (Matthéüs 5:21-27); oneerbiedigheid teenoor ouers (Matthéüs 15:4); en eedbreuk (Matthéüs 19:18) bevestig. Die Here het ook die reg op privaat besit van eiendom en ‘n vryemarkstelsel en wins (Lukas 16:11, 19:12-27; Matthéüs 20:1-15; 25:14-30) bekragtig.

 

Die Burgerlike Regering moet die Onskendbaarheid van Lewe Handhaaf

Toe ons Here verklaar het dat ons moet:

“Betaal ... aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom.” Matthéüs 22:21, het Hy verwys na dit wat volgens die beeld van Caesar was (bv. geld). In teenstelling hiermee behoort alles wat na God se beeld geskape is (bv. kinders), nie aan die Staat nie.

Die onskendbaarheid van die menslike lewe was die grondslag vir die totstandkoming van regering. Vir hierdie rede het God beveel: “Hy wat die bloed van ‘n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word; want God het die mens na sy beeld gemaak.” Génesis 9:6

Dit is daarom die prioriteit van die regering om die reg op lewe van die ongeborene en enige ander lid van die samelewing te beskerm. Omdat die mens volgens die beeld van God gemaak is, en daarom ingebore waarde het, het God verklaar dat enigiemand wat die lewe van ‘n onskuldige mens neem, tereggestel moet word. Moordenaars boet met hulle eie lewens omdat hulle die lewens van ander minag (Exodus 21:12-16; Levítikus. 24:17-22; Númeri 35:33; Romeine 13:4; 1 Petrus 2:14).

 

Die Skeppingsmandaat Sluit Duidelik die Reg op Lewe, op Vryheid en Private Eiendomsbesit in.

 

“Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.” Génesis 1:28

 

Hierdie fundamentele Godgegewe regte op lewe, vryheid en eiendom moet deur die burgerlike regering beskerm en gerespekteer word. (Hierdie verse was die bron vir sleutel frases in die Amerikaanse grondwet). Die Burgerlike regering moet sy burgers dien

 

In die leringe van ons Here is dit duidelik dat die burgerlike regering dienaars van die publiek moet wees (Matthéüs 20:25-28):

 

“Die konings van die nasies heers oor hulle, en die wat gesag voer oor hulle, word weldoeners genoem. Maar so moet julle nie wees nie; maar die oudste onder julle moet word soos die jongste, en wie ‘n leier is, soos een wat dien.” Lukas 22:25-26

 

Dit is vir hierdie rede dat amptenare van die burgerlike regering “ministers” of dienaars van God genoem word (Romeine 13:3,4; 1 Petrus 2:13,14). Die konsep dat burgerlike regering ‘n dienskneg van sy burgers is, is ‘n unieke Christelike idee wat voortspruit uit die verse. Vandaar die term “Eerste Minister” – as die Eerste Dienskneg.

 

Burgers moet Gebed en Druk Gebruik om Politieke Geregtigheid te Bereik

Ons Here het geleer dat Christene die sout en die lig in alle areas van die lewe moet wees (Matthéüs 5:13-20). Soos sout teen verrotting preserveer, smaak toevoeg, wonde irriteer, ‘n helende effek het en dors veroorsaak, so moet Christene ook morele standaarde bewaar, Bybelse beginsels toevoeg, boosheid oopvlek, genesing bring vir die boetvaardiges en mense dors maak vir die lewende water wat net Christus kan gee (Johannes 7:37; Matthéüs 5:6). Jesus het geleer dat ons “gedurig moet bid en nie moedeloos word nie” Lukas 18:1. In die gelykenis van die onregverdige regter, het Jesus geleer dat self ‘n onregverdige regter sal ingee en doen wat reg is in reaksie op aanhoudende gebed en druk (Lukas 18:2-8).

 

“Wie sal vir my optree teen die kwaaddoeners? Wie sal my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid?” Psalm 94:16

 

BYBELSE VOORBEELDE VAN MENSE WAT GEPROTESTEER HET TEEN ONGEREGTIGHEID IN POLITIEKE SAKE SLUIT IN:

 

Persoonlike benadering van beamptes privaat, of deur ‘n brief of in ‘n afvaardiging:

 

Natan voor Koning Dawid (2 Samuel 2:7); die afvaardiging na Koning Rehábeam (1 Konings 12:3,4); Elia voor Koning Agab (1 Konings 21:20); Miga voor Koning Agab (1 Konings 22:14); Elisa voor Koning Agab (2 Konings 3:14); Ester voor Koning Ahasvéros (Ester 7:3,4); Daniël voor Koning Bélsasar (Daniel 5:17-28); Johannes die Doper voor Herodes (Matthéüs 14:4); Petrus en Johannes voor die Joodse Raad (Handelinge 4:18-20), en Stéfanus voor die Raad (Handelinge 7:51).

 

Openbare Protes Teen Ongeregtigheid:

Elia teen Israel se afgodediens en hulle afvalligheid van die geloof (1 Konings 18:18-40); Jesaja teen die goddeloosheid van Egipte en Kus (Jesaja 20); Jeremia teen die sosiale sondes van dronkenskap, owerspel en prostitusie in Israel (Jeremia 13); Eségiël teen die immoraliteit en geweld in Jerusalem (Eségiël 24); Jesus teen die korrupsie en ontheiliging van die tempel (Markus 11:15-17); Paulus teen sy onregverdige arrestasie, drag slae en gevangenskap (Handelinge 16:37). Ander Bybelse voorbeelde van openbare protes sluit in: Handelinge 13:50-51; Matthéüs 10:14 en Spreuke 1:20-21.

 

Gee Advies en Stel Bybelse Riglyne voor aan Burgerlike Regeerders

Regdeur die Bybel lees ons van gelowiges wat daarna gesoek het om ‘n Goddelike invloed op hul regeerders te hê. Baie van hulle het vertroude raadgewers geword byvoorbeeld, Samuel, Natan, Elisa, Jesaja, Sefánja, Haggai, Sagaría, Esra en Maleági. Sommige profete soos Moses, Elia, Jeremia en Johannes die Doper het bose regeerders openlik tereggewys en gekonfronteer.

 

Voer ‘n Veldtog Vir of Ondersteun die Verkiesing van Verteenwoordigers wat God Vereer:

Die Bybel het verskeie voorbeelde van gelowiges wat gehelp het om gepaste kandidate in openbare leiersposisies te kry. Samuel het byvoorbeeld eers die inhuldiging van Saul en later van Dawid as konings oor Israel bewerkstellig (1 Samuel 16). Natan het op soortgelyke wyse Salomo se aanstelling bewerk (1 Konings 1). Elia het Jeróbeam ondersteun (1 Konings 11 & 12), en Elisa het Jehu aangemoedig om die bose Koning Agab en Koningin Isébel se troon omver te werp (2 Konings 9).

 

Die Bybel het ook ‘n aantal van God se mense opgeteken wat self in regeringsposisies gedien het. Josef het eerste minister van Egipte geword. Mórdegai en Daniël het eerste ministers van Persië en Babilonië geword. Moses, Joshua, Deborah, Gideon, Ester, Nehemía en baie ander het ook senior politieke posisies van leierskap gehad.

 

“En Ek het onder hulle ‘n man gesoek wat ‘n muur kan bou en voor My aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat ek dit nie sou verwoes nie...” Eségiël 22:30

 

Ware Vryheid kom van Binne

Terwyl die meeste groepe vandag eksterne oplossings vir ons baie sosiale probleme beklemtoon – redding deur politiek, of deur veranderde sosiale strukture en wette – beklemtoon die lering van Christus die behoefte vir innerlike verandering – in ons harte en denke.

 

“Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal.” Matthéüs 15:19

 

Die fondament vir ‘n werklik vry en voorspoedige nasie kan slegs in karakters, denke en lewens wat deur die Genade van God verander is, gelê word. Om suksesvol te wees, moet ‘n samelewing saamgestel wees uit eerlike burgers wat nie sal steel nie, ywerige mense wat hardwerkend en produktief is, medelydende gesinne wat oor hul bure besorgd is, verantwoordelike werkers wat hul pligte sal doen en getroue diensknegte van openbare hulpbronne sal wees.

 

Vir nasies om sterk te wees, moet die gesinne sterk wees. Vir regerings om goed te wees moet hulle burgers goed wees. Hulle wat hulself nie kan beheer nie, is nie geskik om oor ‘n stad te regeer nie (Spreuke 16:32). Hulle wat nie hul huishoudings goed kan bestuur nie is nie gekwalifiseerd om ander te lei nie (1 Timótheüs 3:4-5).

 

Vir hierdie rede, moet die boodskap van “bekering en vergewing van sondes in Sy Naam verkondig word aan al die nasies” Lukas 24:47

 

Die Kerk moet “... dissipels (maak) van al die nasies ... leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” Matthéüs 28:19

 

Elkeen van ons moet verander word “deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte Wil van God is.” Romeine 12:2A

 

Die boonste artikel is geneem uit die Bybelse Beginsels vir Afrika boek, geskryf deur

dr. Peter Hammond.

 

 

 

Om meer te sien oor die oorspronklike Engelse weergawe, Biblical Principles for Africa, klik hier.

 

Albei boeke kan verkry word vanaf:

 

Christian Liberty Books

Hulpbronne vir Hervorming en Herlewing

Posbus 358 Howard Place 7450 Pinelands, Kaapstad, Suid-Afrika

Tel: 021 689 7478 Faks: 086 551 7490

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.christianlibertybooks.co.za

 

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.