Home
GOD SE WET OF CHAOS PDF Print E-mail

Daar was ‘n tyd, nie so lank gelede, toe Christene bekend gestaan het as mense met integriteit wie se woord betroubaar was. Die Christelike etiek was so oorheersend dat mondelinge ooreenkomste bindend en genoegsaam was. Diefwering, alarms en sekuriteitshekke was onbekend en onnodig. Vroue en kinders kon in die aand alleen loop sonder vrees of gevaar. Wat het gebeur?

 

“Julle moet haat wat sleg is en liefhê wat goed is, en handhaaf die reg in die poort... laat die reg aanrol soos watergolwe, en geregtigheid soos ‘n standhoudende stroom.”Amos 5:15,24

 

“Geregtigheid verhoog ‘n volk, maar die sonde is ‘n skandvlek vir die nasies.” Spreuke 14:34

 

Die oplossing vir al ons sosiale en politieke probleme is nie bloot dat Christen amptenare verkies moet word nie. Soos die onlangse verlede getoon het, diegene wat beweer dat hulle Christene is kan ‘n beleid aanhang en daarvoor stem wat in blatante konflik met die Wet van God is. Die Bybel verbied die vergieting van onskuldige bloed (Génesis 9:6; Spreuke 6:16-17), tog stem baie Christene vir partye wat staan vir wettige aborsie en genadedood, wat deur die belastingbetalers befonds word. Die Bybel verbied diefstal, belasting bo 10%, eiendomsbelasting, boedelbelasting, die belasting van diegene wat betrokke is by die voltydse diens vir die Here (Exodus 20:15,17; 1 Samuel 8:10, 18; 1 Konings 21:3, Esra 7:23,24), tog ondersteun baie Christene belastingbeleid wat al hierdie Bybelse beginsels verbreek.

 

“Want Ek, die Here, het die reg lief; Ek haat die roof met onreg.” Jesaja 61:8

 

Die groot Britse Hervormer en Bybel vertaler, Professor John Wycliffe, het geleer dat “die Bybel gegee is vir die regering van die mense, deur die mense en vir die mense”. Die primêre boodskap van die Bybel is hoe sondige manne en vroue met die Heilige Skepper versoen kan word. Die sekondêre boodskap van die Bybel is hoe ons ons lewens in gehoorsaamheid aan die Wet van God moet leef. Omdat God die Skepper van alles is, spreek Sy Woord oor al die areas van die lewe, insluitende onderwys, ekonomie en die gereg. Tog verwerp, of verwaarloos, baie Christene die Woord van God en sy toepassing op alle areas van die lewe.

 

“Jesus antwoord en sê vir hom: ‘As iemand My liefhet, sal hy My Woord bewaar’...” Johannes 14:23

 

Dit lyk of die meeste Christene nie verstaan dat ons in oorlog is nie. Dit is ‘n oorlog van idees en van lojaliteite. Jy gee jou trou of aan God, of aan satan. Die wêreld is ‘n slagveld. Ongelukkig het baie Christene versuim om hul verstand te vernuwe (Romeine 12:1-2) en hulle verstaan nie hoe die humanistiese wêreldsbeskouïng in konflik is met die Bybelse wêreldsbeskouïng nie. As jy meer die koerant lees as die Bybel, as jy meer sekulêre boeke en tydskrifte lees as Christelike publikasies, as jy meer televisie kyk as wat jy God aanbid, dan is dit onvermydelik – jy mag ‘n Christen hart hê, maar jy sal beslis humanistiese denke hê.

 

“En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan ‘n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie.” Romeine 1:28

 

Wat is besig om jou denke te vorm en te vul? As dit televisie, populêre musiek en koerante is sal jy ‘n humanis in jou denke wees, want hierdie areas is oor die algemeen oorgeneem deur diegene wat God en die Bybel verwerp en dus (meestal subtiel) evolusie, situasie etiek, immoraliteit en sosialisme bevorder. Humanisme is ‘n sekulêre geloof wat leer dat mense nie na die beeld van God geskape is nie, dat daar geen absolute standaarde van reg en verkeerd is nie, dat die mens ‘n produk is van sy omgewing wat toevallig uit laer lewensvorme ontwikkel het. Daarom is mense nie morele agente nie maar slagoffers van omstandighede. Vir die humanis is die mens, en nie God nie, die maatstaf vir alle dinge.

 

“Pas op dat niemand julle as ‘n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie.” Kolossense 2:8

 

In huishoudings met televisie, kyk die gemiddelde kind tussen 15 000 en 30 000 ure na die televisie, en luister na meer as 10 000 ure van musiek, voordat hulle die skool verlaat (Nielsen Media Research, 1995). In hierdie tyd het hy of sy tussen 800 000 en 1,5 miljoen dade van geweld gesien, insluitende 192 000 tot 360 000 moorde soos uitgebeeld op televisie (US News and World Report, 1996) en 240 000 tot 480 000 seksuele dade of verwysings na seks (Media Research Centre). Hulle sal ook 11 000 tot 16 000 ure op skool spandeer het en minder as 2 000 ure in gesprekke en interaksie met hul ouers (Media Wise Family). Watter waardes en wêreldbeskouing sal hulle van hierdie bronne ontvang? Watter invloed het die media op jou gehad?

 

“En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte Wil van God is.” Romeine 12:2

 

As jy nie ‘n bewustelike, doelbewuste en daaglikse poging aanwend om die Woord van God te bestudeer en die Heerskappy van Christus toe te pas op alle areas van jou lewe nie, sal jy onvermydelik aan die wêreld gelykvormig word. Die nuusmedia, opvoedkundige instellings en vermaaklikheidsbedryf is selde simpatiek ten opsigte van Bybelse beginsels. Wat ons sien beïnvloed wat ons dink en wat ons dink beïnvloed wat ons word en wat ons doen. Gedagtes het gevolge. Aksie spruit voort uit gedagtepatrone. Watter vorm van onderrig is besig om jou gedagtepatrone te vorm? Watter vermaak en nuusmedia vul jou denke?

 

“Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse; en koop die tyd uit, omdat die dae boos is.” Efésiërs 5:15,16

 

So, wat het verkeerd gegaan dat selfs diegene wat beweer dat hulle Christene is skuldig kan wees aan bedrog, diefstal, immoraliteit en die bevordering van pornografie, prostitusie, homoseksualiteit, dobbel en aborsie?Hoe kan Christene aan politieke partye behoort wat die Wet van God blatant verwerp en sulke boosheid bevorder? Hoe kan Christene vir partye stem wat kampvegters is vir gewettigde prostitusie, dobbelary, homoseksualiteit, pornografie, aborsie en genadedood?

 

“Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie.” Romeine 3:18

 

Die vrees van die Here is die begin van wysheid (Spreuke 1:7). Vir ‘n samelewing om voorspoedig en vredevol te wees, is dit noodsaaklik dat die samelewing hoofsaaklik uit mense met morele waardes bestaan. Die fondament vir ‘n werklik vrye en stabiele nasie kan net in karakters, denke en lewens wat deur die Genade van God verander is, gelê word . Om suksesvol te wees, moet ‘n samelewing saamgestel wees uit eerlike burgers wat nie sal steel nie, ywerige mense wat hardwerkend en produktief is, medelydende gesinne wat oor hul bure besorgd is, verantwoordelike werkers wat hul pligte sal doen en getroue diensknegte van openbare hulpbronne sal wees. Die noodsaaklike fondamente vir moraliteit is: Geloof in die Here Jesus Christus, en die Vrees van God.

 

“Welgeluksalig is die man wat die Here vrees, wat ‘n groot welbehae in sy gebooie het.” Psalm 112:1

 

Hier kom ons by die kern van die probleem. Meeste van ons kerke is ontbloot van die vrees van die Here, en ver daarvandaan om ‘n welbehae te hê in God se gebooie, baie Christene verag in werklikheid die Wet van God. Hoe gereeld het ons predikers hoor beweer “ons is nie meer onder die wet nie”! Tog definieer die Bybel sonde as “wetteloosheid” (1 Johannes 3:4). Daardie teenstrydiges wat die Wet van God verwerp moet ag gee op die woorde van onse Here Jesus Christus:

 

“Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele.” Matthéüs. 5:17-19

 

Koning Alfred die Grote (849-899) van Engeland, wat die fondasies van die Algemene Reg gelê het, het sy “Dooms” begin met die Tien Gebooie (Exodus 20), die Mosaïse Wette van oorsaak en gevolg (Exodus 21-23), die Goue Reël van Christus (Matthéüs 7:12) en ander Bybelse beginsels. Die beginsels van beperkte regering en die fondamente van individuele vryheid kan herlei word van Alfred na die Bybel (A History of the English-Speaking Peoples). Die Wet van God is die enigste effektiewe fondasie vir vryheid en geregtigheid.

 

Die Tien Gebooie dek ons verantwoordelikheid aan God, aan ons ouers en aan ander mense. Elke gebod handel oor ‘n spesifieke area (God, aanbidding, spraak, tyd, outoriteit, lewe, liefde, eiendom, waarheid en gewete). Elke gebod sluit verbode dinge in en elke gebod sluit ‘n onvoorwaardelike reg in (Vryheid van aanbidding, die Reg om die wil van God te ken en te doen, Vryheid van spraak, die Reg om te werk en te rus, Respek vir outoriteit, die Reg op lewe, die heiligheid van die huwelik, privaat eiendomsbesit, die Reg om beskerm te word teen naamskending, en Vryheid van gewete). Gehoorsaamheid aan die Wet van God sal lei tot respek vir God, respek vir mense en respek vir eiendom – ‘n samelewing waar ons ons naaste kan liefhê in plaas daarvan om ons naaste te vrees.

 

“Die wet van die Here is volmaak; dit verkwik die siel; die getuienis van die Here is gewis: dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg: hulle verbly die hart; die gebod van die Here is suiwer: dit verlig die oë.” Psalm 19:8-9

 

Hoe kan so baie Christene dan beweer dat die Wet van God nie meer vandag op ons van toepassing is nie? Is ons vry om ander gode te dien? Kan ons nou voor afgode buig en God se Naam ydelik gebruik? Mag ons die Here se Dag ontheilig en ophou om ons ouers te eer? Mag ons doodmaak – ten minste ongebore babas of die oues en sieklikes? Mag ons nou egbreuk pleeg, steel, lieg en begeer? Watter van God se Tien Gebooie mag ons breek sonder vrees vir ernstige gevolge? God is nie ‘n bandelose God nie. Hy het nie vir ons die “Tien Voorstelle” gegee nie!

 

“En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.” Matthéüs 10:28

 

Alleen die vrees van God kan blywende geregtigheid en regverdigheid in individue, gesinne, kerke en nasie bring. Slegs tot die graad wat mense God vrees en Sy Gebooie onderhou, kan die samelewing funksioneer tot die beswil en vryheid van al die burgers.

 

Eerlike en harde werk is volop wanneer God gevrees word (Levítikus 25:43; Kolossense 3:22).

Gesonde ekonomiese praktyke vloei voort uit die vrees van God (Nehemía 5:9-13).

 

“Want die nasie en die koninkryk wat jou nie sal dien nie, sal ondergaan, en dié nasies sal seker verwoes word.” Jesaja 60:12

 

“Welgeluksalig is die nasie wie se God die Here is...” Psalm 33:12

 

Wanneer iets in die Skrif herhaal word, beklemtoon dit die belangrikheid daarvan. Om God, Sy Naam, Sy Wet en Sy Woord lief te hê, word 88 keer in die Bybel genoem. Om op God en Sy Woord te vertrou kom 91 keer voor. Daar is 278 verwysings in die Bybel dat ons God moet Vrees. Die Vrees van God word meer genoem as enige ander aspek van toewyding. Die eerbiedige ontsag, respek en vrees van God moet die fundamentele houding wees in ons Geloof. Enige siening van God wat ons nie lei om God te vrees en Sy Wet te gehoorsaam nie, kan nie ‘n Bybelse siening wees nie.

 

“Groot en wonderlik is U werke, Here God, Almagtige; regverdig en waaragtig is U weë, o Koning van die heiliges! Wie sal U nie vrees nie, Here, en U Naam nie verheerlik nie? Want U alleen is heilig; want al die nasies sal kom en voor U aanbid, omdat U regverdige dade geopenbaar geword het.” Openbaring 15:3-4

 

As ons as individue, gesinne, gemeentes, gemeenskappe en as nasies nie na die Woord van God terugkeer nie, sal ons gedoem wees om die onvermydelike gevolge van humanistiese situasie etiek te dra – toenemende geslagsiektes, inflasie en werkloosheid en toenemende korrupsie, misdaad en geweld.

 

Dit is God se Wet of Chaos!

“Kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk. Wat ek jou vandag beveel, is om die Here jou God lief te hê, in Sy weë te wandel en Sy gebooie en Sy insettinge en Sy verordeninge te hou, sodat jy kan lewe en vermenigvuldig en die Here jou God jou mag seën in die land...” Deuteronómium 30:15-16

 

 

Die boonste artikel is geneem uit die Bybelse Beginsels vir Afrika boek, geskryf deur

dr. Peter Hammond.

 

 

 

Om meer te sien oor die oorspronklike Engelse weergawe, Biblical Principles for Africa, klik hier.

 

Albei boeke kan verkry word vanaf:

 

Christian Liberty Books

Hulpbronne vir Hervorming en Herlewing

Posbus 358 Howard Place 7450 Pinelands, Kaapstad, Suid-Afrika

Tel: 021 689 7478 Faks: 086 551 7490

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.christianlibertybooks.co.za

 

 

            

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.