Home
DIE STRYD OM JOU DENKE PDF Print E-mail

Keur jy egbreuk en hoerery goed? Sal jy dit geniet om te sien hoe kriminele hulle slagoffers papslaan? Kan jy grafiese geweld of brutale moord as vermaak beskou? Wil jy hê jou kinders moet leer by immorele en okkultiese onderwysers?

“Natuurlik nie!” Ons sou verontwaardig wees oor enige van die voorstelle.

Tog, hoe gereeld spandeer ons tyd, onnadenkende, deur te kyk na sulke boosheid op televisie? En hoe gereeld sit ons kinders voor die televisie en kyk na sulke programme? Het jy al opgelet hoeveel van die kinders se tekenprente grafiese geweld, immoraliteit en okkultisme uitbeeld?

Wie van ons sal ‘n vreemdeling toelaat om in ons huis in te kom en ons meubels rond te skuif? Tog laat ons daagliks toe dat vreemdelinge op televisie, of deur tydskrifte en musiek, ons gedagtes herorganiseer. Nie een van ons sal tog seker toelaat dat ‘n vreemdeling in ons huis inkom om ons kinders te leer en te beïnvloed nie! Tog laat ouers vreemdelinge toe om die enkele grootste invloed op die verstandelike en emosionele ontwikkeling van hulle kinders te wees – deur die televisie!

Nog ‘n bedreiging vir ons kinders kom deur die vermaaklikheidsbedryf. Oppervlakkige, sensasionele en immorele materiaal is oorheersend in die moderne vermaaklikheidsbedryf en dit veroorsaak ‘n nog meer oppervlakkige, selfsugtige, onnadenkende en immorele samelewing.

In huishoudings met televisie, spandeer die gemiddelde kind tussen
15 000 en 30 000 voor na die televisie voordat hulle die skool verlaat (Nielsen Media Research). Teen die tyd dat hy of sy die skool verlaat, het die gemiddelde kind al tot 360 000 moorde en ongeveer 480 000 seksuele dade of verwysings na seks op die televisie uitgebeeld gesien (US News and World Report en Media Research Centre). Gedurende sy hoërskooljare luister die gemiddelde leerder na meer as 10 000 ure van musiek, waarvan baie vol is met sensuele, immorele en okkultiese lirieke.

Die invloed van ouers en kerke in die opvoeding van die meeste kinders vandag, neem teen ‘n onrusbarende tempo af. Die verbrokkeling van baie gesinne, afwesige ouers en die algemene afwesigheid van dissipline, het ‘n vakuum veroorsaak. Geweldadige en immorele films en video’s, kloppende pulserende geraas verbloem as musiek en pornografiese tydskrifte, is besig om die leemte in die doellose en betekenislose lewens van te veel jong mense te vul.

“En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan ‘n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie.” Romeine 1:28

Navorsers het waargeneem dat die negatiewe effekte van televisieverslawing die volgende dinge insluit: toename in passiwiteit, ‘n geneigdheid om tevrede te wees om ‘n toeskouer te wees, afname in die kapasiteit om te kommunikeer, ‘n ontstellende verlies in ouerlike beheer oor die opvoeding van hul kinders, ‘n toenemende verlies van verbintenis tot absolute waardes van reg en verkeerd, en ‘n kondisionering om standaarde van gedrag wat hulle voorheen afgekeur het, te aanvaar.

“Maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge, en hul onverstandige hart is verduister.” Romeine 1:21

“...omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie... sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.” 2 Thessalonicense 2:10,12

Wat ons sien beïnvloed wat ons dink, en wat ons dink beïnvloed wat ons word én wat ons doen. Idees het gevolge. Gedrag vloei voort uit gedagtepatrone. Watter vorm van onderrig vorm jou gedagtepatrone? Watter vermaak en nuusmedia vul jou denke?

“Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse; en koop die tyd uit, omdat die dae boos is.” Efésiërs 5:15,16

“Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is – watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.” Filippense 4:8

Die selfsugtigheid en kortsigtigheid van die moderne samelewing kan ook gesien word in die vullis-bestrooide, graffiti-vernielde gemeenskappe. Die gemors, besoedeling en vernietiging van die omgewing waarin ons kinders speel en grootword word ook gereflekteer in die selfverminking en “body piercing” van ‘n groeiende aantal verwarde jongmense. Gaatjies in neuse en wenkbroue, tong “studds” en naeltjieringe saam met “acid rock” en rap, behoort ‘n wekroep te wees vir enige ouer. Maar snaaks genoeg lyk dit of te veel ouers nog onbewus is van die sombere, selfvernietigende, rebelse houdings wat saamgaan met hierdie tipe liggaamsverminkende, denke-verrottende en sielsvernietigende sub-kultuur.

Wat is die Oplossing?

Die oplossings vir al hierdie bedreigings kan in die Bybel gevind word. Deuteronómium 6:2-9 is een van die belangrikste gedeeltes in die Bybel. Dit bevat een van die belangrikste stellings in die Ou Testament: “Hoor, Israel, die Here onse God is ‘n enige Here.” Dit bevat die belangrikste gebod: “Daarom moet jy die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag.” En dit benadruk ons eerste prioriteit om die gebod te gehoorsaam:

“En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as ‘n teken bind om jou hand, en dit moet as ‘n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe.” Deuteronómium 6:6-9

Ons as ouers is voor God verantwoordelik om ons kinders tot dissipels te maak. Vandat ons opstaan tot ons gaan slaap, moet die Woord van God ons gesprekke en ons dade regeer. Ons moet by die huis of op die pad oor die Woord van God praat. Ons moet ons kinders leer om die Skrif, veral die Tien Gebooie, te memoriseer. Alles wat ons hande doen of wat ons verstand bedink moet deur die Woord van God regeer word. En ons doel is om seker te maak dat:

“...jy die Here jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel, te hou – jy en jou kind en jou kindskind al die dae van jou lewe; en dat jou dae verleng kan word.” Deuteronómium 6:2

Hierdie gedeelte van die Skrif is monumentaal belangrik. Dit volg direk na die herhaling van die Tien Gebooie. In die tweede gebod word ons ernstig gewaarsku:

“Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die Here jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.” Deuteronómium 5:8-10

Ons moet die gevaar van verafgoding erken. Rock helde, popsterre, Hollywood sterre, sporthelde, en selfs politieke helde is voorwerpe van verering en obsessiewe bewondering deur alteveel mense. Die gevolge daarvan om heldeverering te duld is vernietigend vir die komende geslagte.

Tog, as ons getrou daaraan is om God lief te hê en Sy gebooie te gehoorsaam, sal die resultaat ‘n ondenkbare uitgieting van God se seën op ons kinders, kleinkinders en agterkleinkinders wees – “in duisend geslagte.” Wat jy nou doen, sal ‘n effek hê op die ewigheid.

“Jy moet dan weet dat die Here jou God God is, die getroue God wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat Hom liefhet en sy gebooie onderhou, in duisend geslagte.” Deuteronómium 7:9

Doen jy alles in jou vermoë om seker te maak dat jou kind of kinders leer om God lief te hê en te gehoorsaam?

Is jy besig om jou kinders en kleinkinders dissipels te maak deur onderwys en deur jou voorbeeld?

Bid jy gereeld vir jou kinders?

Bid jy gereeld saam met jou kinders?

Lees jy gereeld die Skrif vir jou kinders?

Oefen jy jou kinders om die Bybel te memoriseer?

Is Sondae spesiaal by jou huis?

Die humanistiese filosoof Voltaire het geskryf: “As jy die Christendom wil uitroei, moet jy Sondae afskaf.” As jy in jou huis toegelaat het dat inkopies, sport en televisie inbreuk maak op die Here se Dag, is jy besig om ‘n kragtige fondasie vir die dissipelskap van jou kinders mis te loop.

Om ‘n vroeë respek by jou kinders vir God en Sy Woord, en ‘n vreugdevolle afwagting vir die seëninge van aanbidding, Bybelonderrig en gemeenskap te skep, is dit belangrik om Saterdagaand te begin voorberei vir Sondag se aanbidding. Gaan vroeg genoeg bed toe sodat julle vars kan wees vir die Here se Dag. Trek spesiale klere aan vir die spesiale dag van die week. Daag vroeg op met ‘n verwagting en ontvanklike houding. Elke lid van jou gesin behoort hulle Bybels saam te neem kerk toe. Moedig hulle aan om die skriflesing in die Bybel te volg en om aantekeninge te maak. Versterk die boodskap na die tyd deur met jou kinders te praat oor die implikasie daarvan op hulle daaglikse lewens.

Gewoontes en roetine is ‘n integrale deel van dissipelskap. Ons maak tyd vir daardie dinge wat ons belangrik ag. Dit is waarom dit so belangrik is dat ons Bybellees en -onderrig ‘n gereelde gewoonte maak en dit in die struktuur van ons daaglikse roetine inbou. Mens kan die Bybellees voor ontbyt (of voor middagete of aandete – afhangende van watter ete die hele gesin saam om die tafel eet) ‘n lewensbeginsel maak. Storietyd, kategese en gebed voordat die kinders elke aand in die bed gesit word, is die ideale tyd vir opleiding in dissipelskap. Dit mag nodig wees dat jy jou prioriteite herstruktureer om kwaliteit-tyd in te ruim vir jou kinders se dissipelskap. Belê in goeie Christelike boeke vir jou gesin. Maak leestyd pret, onvergeetlik en gereeld.

“...kies dan vir julle vandag wie julle wil dien... maar ek en my huis, ons sal die Here dien.” Josua 24:15

 

Die boonste artikel is geneem uit die Bybelse Beginsels vir Afrika boek, geskryf deur

dr. Peter Hammond.

 

 

 

Om meer te sien oor die oorspronklike Engelse weergawe, Biblical Principles for Africa, klik hier.

 

Albei boeke kan verkry word vanaf:

 

Christian Liberty Books

Hulpbronne vir Hervorming en Herlewing

Posbus 358 Howard Place 7450 Pinelands, Kaapstad, Suid-Afrika

Tel: 021 689 7478 Faks: 086 551 7490

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.christianlibertybooks.co.za

 

 

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.