Home
SKOLEGODSDIENS PDF Print E-mail

"Wie die Media beheer, beheer die intellek van die mens." Ted Baehr

 

"Die pen is magtiger as die swaard." William Shakespeare.

 

’n Sondagkoerant op die voorblad het berig dat Prof. George Claassen dreig om skole te monitor. Die doel hiervan was om dié wat Bybel lees, en bid, strafregtelik te laat vervolg. Volgens hom tree hierdie skole ongrondwetlik op. Met dit in gedagte herinner ons onsself aan die volgende Skrifgedeelte: "Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie." Jesaja 54:17

 

Dit is tog opvallend tot watter mate die media toenemend gebruik word om prominensie te verleen aan lewensbeskouings wat nie gegrond is op die beginsels van God se Woord nie. ‘n Onlangse voorbeeld is die aanslag op godsdiensonderrig in skole.

 

Dit is veral in Afrikaanssprekende geledere verontrustend dat dit ’n Afrikaanssprekende is wat aktief aan die spits van hierdie aanslag staan, naamlik Prof. George Claassen. Prof Claassen is nie alleen die Ombudsman vir die Perswese nie, maar ook die Voorsitter van Skepties SA, ’n organisasie wat hom daarvoor beywer om selfs strafregtelike klagtes in te dien teen skole wat godsdiensonderrig aanbied. In prof. Claassen se woorde: "Kinders gaan skool toe om te leer, nie om voor gepreek te word nie." (Die Burger, 24/09/09, bl. 2).

 

Beperkte ruimte laat ons toe om slegs op enkele van die anti-gods-diensonderrig (AGO)-aanhangers se beskouings kommentaar te lewer:

 

Die skool is nie die plek vir godsdiens nie. Uit die vroegste geskiedenis weet ons dat namate die mens homself in gemeenskappe georganiseer het, gemeenskapskole ontstaan het as gevolg van die behoefte by ouers om hul kinders aan die beste onderwys bloot te stel in ooreenstemming met die gemeenskap se waardestelsel. Ouers het besef dat hulle as individue nie oor genoegsame kennis beskik het nie. Dit het nie die versuim van ouerlike onderrigpligte beteken nie; inteendeel, die ouer het die skool-inrigting vertrou met die verantwoordelikheid om waarde toe te voeg aan die kind se bestaande kennis. Om slegs feitelike kennis oor te dra, is opleiding. Om feitelike kennis binne ’n waardestelsel oor te dra, is opvoeding. Sonder ’n waardestelsel eindig jy op met opgeleide barbare. Alle ouers streef na ’n goeie opvoeding vir hul kinders - die skool behoort dus die verlengstuk van die ouerhuis se waardestelsel te wees op grond van God se opdrag aan ouers, waarvoor daar talle verwysings in Sy Woord is, ongeag die AGO-uitsprake.

 

Skole behoort aan die Staat. Hoe kortsigtig is hierdie siening nie. Die geboue behoort wel aan die Staat, maar aan wie behoort die siel en die gees van jou kind? Die waardes en kennis waarin die kind opgevoed word, behoort in godsdiensonderrig by die skool bevestig en verbreed te word. Nie in ’n eenrigting-preekkonteks soos wat prof. Claassen beweer nie, maar as ’n forum waar die kind die geleentheid gebied word om vrae en twyfel in sy gemoed op te klaar, binne die konteks van sy waardestelsel. Die Woord sê in Matthéüs 12:30: "Wie nie vir My is nie, is teen My." By God is daar nie grys areas nie. Om die eienaarskap van skole as rede aan te voer om godsdiensonderrig te verbied, is ’n deursigtige verskoning om beslag te lê op die siel en gees van kinders deur diegene wat in ‘n sekulêre lewensbeskouing glo.

 

Geloof vs. kennis. Soos wat die wedergebore kind van God sy geloof op die openbaring van God se Woord bou, so bou diegene wat nié in die drie-enige God glo nie, hul geloof op ’n klomp aannames in verband met hul herkoms, doel en die sin van die lewe. ’n Volmaakte God sal Homself nooit vir die mens bewysbaar maak deur onvolmaakte mensgemaakte wetenskaplike metodes nie; al word dit gekenmerk deur objektiwiteit, verifieerbaarheid, geldigheid, ensovoorts. Dit gaan dus in wese oor geloof in God, teenoor ongeloof (oftewel geloof in sekulêre beskouings).

 

Ouerlike plig. Wees gewaarsku: die dae van nominale of skyn-Christenskap is besig om verby te gaan. ’n Waterskeiding is reeds bereik tussen die wat bloot glo (satan glo ook en hy sidder - Jakobus 2:19) en diegene wat glo én doen wat God van hulle verwag. Terwyl jy miskien rustig agteroor sit, is satan aktief besig om deur sy medewerkers die siel van jou kind te kaap - en ook die siel van die volgende geslag.

 

Wat moet ek doen:

Bid onophoudelik - vorm gebedsgroepe en bid veral vir diegene wat met ’n versluierde verstand rondloop en nie God se Waarheid wíl aanvaar nie.

Behou kontak met jou kind se opleidingsinrigting - lewer inspraak en vorm gespreksgroepe.

Kommunikeer geloofsake met jou kind - stel vas waar hy of sy in die geloof staan.

Stel jou standpunt in die media - God hou jóú aanspreeklik, nie jou kind se maat se ouers nie.

Wees bedag op die aanslag van ateïste - dit gaan al hoe feller raak namate ons die eindtyd inbeweeg, want satan weet sy tyd raak min.

 

Enigeen wat glo dat onderwys neutraal kan wees, maak ’n reuse fout. Idees het altyd gevolge. Aksies vloei uit gedagtepatrone voort. Alle skole sal gods-dienstig wees, want selfs sekulêre humanisme is ’n godsdiens. Indien Christelike waardes in die klaskamer uitgeroei word, sal die vakuum wat daardeur gelaat word, eenvoudig deur sekulêre humanisme met sy evolusionisme, situasie-etiek, seksonderrig en ateïsme gevul word.

 

Kinders behoort egter nie aan die Staat nie. Kinders is na die beeld van God geskape en deur Hom aan ouers toevertrou: "maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here." Efésiërs 6:4

 

 

"Pas op dat niemand julle as ‘n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie." Kolossense 2:8

 

Ateïstiese Werkswyse

Ateïste plant die saad, en die sekulêre media floreer daarop. Kan jy dink wat op die oordeelsdag met diegene gaan gebeur? Hoeveel mense is nie deur hierdie onwaarhede die verderf ingelei nie?

 

Bid vir hierdie mense se redding. Bid dat hulle geestelike oë sal oopgaan om die onsienlike dinge te sien en te verstaan: "…omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie." Romeine 8:7

 

Die Bybel waarsku ons: "…Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig…" 2 Timótheüs 3:1-2

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.