Home
JESUS - NAAM BO ALLE NAME PDF Print E-mail

Woorde is baie belangrik. "In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God." Johannes 1:1

 

God se volk het in die Ou Testament baie goed verstaan wat dit beteken om aan Hom eer te betoon, deur Sy Naam te eer. Die skrywers wat die Skrif met die hand moes oorskryf, het baie komplekse reëls gehad, wat hulle in staat gestel het om die Woord akkuraat en versigtig oor te skryf. Die woord- en lettertal is aan die einde van elke bladsy aangedui en moes verseker dat daar nie iets uitgelaat of bygevoeg is nie. Wanneer hulle by die sekondêre Name van God, soos Elohim of El-Shaddai, gekom het, het hulle ophou skryf, hulle penne neergesit, nuwe penne geneem en die Naam baie versigtig neergeskryf.

 

Die Skryf van God se Naam

Wanneer hulle egter by die hoofnaam van God gekom het, waardeur Hy Homself aan Moses in die brandende braambos getoon het - Jehovah of Yahweh, waarvoor hulle net vier letters, JHWH, gebruik het, moes hulle van hulle stoele opstaan, hulleself gaan was en nuwe, skoon klere aantrek, wat spesiaal vir dié doel daar was. Hulle moes dan bid, hulle sondes bely, ’n nuwe pen en vars ink gebruik om dan daardie vier letters, JHWH, neer te skryf.

 

Mense doen dit nie meer vandag nie. Dit is egter ons organisasie se missie om te verseker dat elke woord wat na God verwys, insluitende voornaamwoorde, met hoofletters geskryf word. Ons doen dit ook met woorde soos Bybel, Redder, Evangelie en Opstanding.

 

Die Vrees van die Here

Die Bybel leer: "Die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid" Psalm 111:10. Klaarblyklik kom baie mense deesdae wysheid kort.

 

Wat eens onwettig en ondenkbaar was, word nou op televisie gebeeldsend, oor die radio uitgesaai, in films vertoon en in die media gedruk. Ons word letterlik met goddeloosheid gebombardeer.

 

Wees Versigtig, Lasteraars!

Toe ek vir militêre diensplig opgeroep is, was ek uiters geskok om te hoor hoe soldate, sonder om ’n oog te knip, die Here se Naam misbruik. Tog het baie van hulle ongemaklik gevoel as hulle dit in die teenwoordigheid van ’n Christen gedoen het. Hulle sou dan omdraai en verskoning maak omdat hulle geweet het dit maak Christene seer dat hulle Heer en Meester se Naam so ydellik en ligtelik aangeroep en misbruik word. Ek moes die individue tog daarop wys: Hulle moes mý nie om verskoning vra nie. Ek was so ontsteld oor die lastering, dat ek gevra het om die offisier in bevel te spreek. Toe ek by sy kantoor instap, het hy dadelik gevra wat die probleem is.

 

Ek het hom gevra of dit teen die wet is om die Naam van God te belaster. "Natuurlik!" was sy antwoord. "Word die Here se Naam in hierdie eenheid gelaster?" Ek moes antwoord: "Ja, Kommandant." Dit is so dat die Here se Naam daagliks ydellik deur die korporaals en sersante gebruik word." Hy het dadelik geantwoord dat hy die saak verder sou hanteer.

 

Die volgende Vrydag, tydens parade, het hy die eenheid toegespreek: "Die Here Jesus Christus is in bevel van hierdie   weermag. Hy is die een wat bepaal of ons lewe of sterwe. Die     oorwinning of nederlaag is in Sy hande. Julle lewens is in Sy hande. Enigiemand wat die Here, ons God, se Naam ydel gebruik, is ’n verraaier en sal as sulks hanteer word. Ek sal nie enige laster in hierdie eenheid duld nie!" En hy het nie. Sommige offisiere het selfs hulle rang as gevolg hiervan verloor.

 

 

"Geknoopte" Tong

’n Nuwe gelowige het by een geleentheid vir ’n berugte vloekbek-korporaal, wat weer die Here se Naam ydellik gebruik het, gesê: "Die Here sal jou oordeel!" Die vloekbek het weer gevloek, sy Cokeblikkie opgetel om sy koeldrank verder te drink en is toe deur ’n by, wat hy nie op die blik sien sit het nie, op die tong gesteek. Sy tong het onmiddellik dik opgeswel en hy kon vir etlike dae glad nie praat nie. Die hele peloton kon nie help om uit te bars van die lag nie.

 

’n Ander vuilmond in ons eenheid is deur ons Bybelstudiegroep gewaarsku dat God die trotsaards sou oordeel. Kort daarna het hy sy nek so beseer dat hy vir ’n aantal weke ’n nekstut moes dra. Waar hy ookal gegaan het, het ander heidene vir hom gelag, en herhaal wat ons vir hom gesê het.

 

In Handelinge lees ons hoe God met Ananias en Saffira gehandel het: Hulle het die doodstraf gekry omdat hulle vir die Heilige Gees gelieg en só God se Naam onteer het.

 

"… het hy neergeval en gesterwe... En ‘n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat dit gehoor het.." Handelinge 5:5,11

 

God se Vullishoop

Volgens die "Westminster Kategismus" is die mens se hoofdoel "om God te verheerlik."

 

Indien ons Sy Naam belaster, skend ons die doel van ons bestaan. Wat gebeur met ’n elektroniese item wat nie meer werk nie? Dit land op die vullishoop. Die Here het die ewige hel as "Gehenna" beskryf - die brandende vullishoop buite Jerusalem. Net soos die rook voortdurend uit die brandende vullis na bo trek, sal die rook uit die Ewige Vuur - Sy vullishoop - opstyg, het die Here gesê. Diegene wat Hom nie vereer nie, sal beslis nie in die Ewigheid by Hom wees nie. Hulle sal vir altyd van Hom geskei wees en op die Ewige vullishoop - die hel - beland. Wanneer die bestaan van die Lewe-gewer gesmaad word, word die lewens van mense geskaad. Indien God afgemaak word, word ons, Sy skepsels, waardeloos.

 

Aanbidding in die Werksplek

Sir Christopher Wren, die argitek van die St Paul-katedraal in Londen, het groot kennisgewingborde tydens die bou van die katedraal laat aanbring, waarop bouers en werkers gewaarsku word dat enigeen wat die Here se Naam ydellik gebruik, dadelik in die pad gesteek sou word. Vir hom was dit nie onderhandelbaar nie - die Here moet deur Sy skepsels vereer en verheerlik, en nie gelaster word nie.

 

Gebede en Sang is Tevergeefs

Miskien sal jy nooit so ver gaan as om die Derde Gebod doelbewus te verbreek nie, maar ‘n mens kan die Here se Naam ook ydel gebruik as jy op ‘n onnadenkende of meganiese manier bid of lofliedere sing. Om op ‘n koue en ongeraakte manier te aanbid, is ook ‘n verbreking van die Derde Gebod. In die Here se Naam nader ons tot God deur aanbidding, liefde en gebed. Ons mag so ‘n groot Naam nie ligtelik gebruik nie. Bid en loof ons God op só ‘n wyse dat Sy Naam nie in ons siele weerklank vind nie? Ons moet in al ons liedere, gebede en prediking opreg, heelhartig en entoesiasties wees. "Geveinsdes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesê het: ‘Hierdie volk nader My met hulle mond en eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van My af. Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is.’" Matthéüs 15:7-9.

 

Wêreldse Aanbidding

Betekenislose aanbidding is die onvermydelike gevolg van ‘n wêreldse gesindheid. In vele kerke kan mense gesien word wat lui-lekker sit, rondloer, mekaar opsom, vir mekaar fluister, en wat oënskynlik geen poging aanwend om met hart en verstand op die aanbidding van God te fokus nie. Sommige probeer nie eens om die liedere saam sing nie.

 

En baie bedienaars moedig hierdie halfhartige vermaaklikheids-mentaliteit aan, met hulle oordrewe klem op gemaklike kleredrag, en hulle gebruik van ligsinnige, vlak taalgebruik en onbehoorlike grappe. Dit help nou nie juis om respek en eerbied in ons aanbidding van die Heilige God te kweek nie.

 

"En hulle kom na jou toe soos ‘n volk saamstroom en sit voor jou as my volk en hoor jou woorde, maar hulle doen dit nie; want hulle maak liefdesverklaringe met hulle mond, maar hulle hart gaan agter hulle onregverdige wins aan. En kyk, jy is vir hulle soos ‘n minnelied, soos een skoon van stem, wat goed op die snare speel: hulle hoor jou woorde, maar hulle doen dit nie."         Eségiël 33:31-32

 

Skynheilige aanbidding is dikwels die gevolg van die weiering om te doen wat die Here beveel: "En wat noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sê nie?" Lukas 6:46

 

Heelhartige Aanbidding

Om die Here se Naam opreg en betekenisvol te gebruik, verg heelhartige liefde en gehoorsaamheid. Mense wat die Bybel gering skat en die grondliggende leerstellings van die Christendom verwerp, kan onmoontlik nie ernstig wees wanneer hulle die Here se Naam gebruik nie – want hulle het geen respek vir God se Oppermag nie.

 

Sulke mense is vir hulleself ‘n wet; hulle kies watter dele van God se Woord vir hulle aanvaarbaar is, en vertroebel dit dan met hulle filosofieë en mense se politiek: "Tevergeefs aanbid hulle My..."

 

Die Derde Gebod verbied alle onopregtheid, onnadenkendheid en oppervlakkige aanbidding. Dit verbied valsheid, opstandigheid en ongehoorsaamheid - vir almal wat sê dat hulle die Here aanbid.

 

Die positiewe deugde wat deur die Derde Gebod vereis word, is deurdagtheid, opregtheid en heelhartige toewyding aan ons Here en Verlosser.

 

Die vernaamste doel van die mens is om God te verheerlik en vir ewig te geniet: "Want uit die oorvloed van die hart praat die mond." Matthéüs 12:34

 

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.