Home
DIE EERSTE GEBOD – PLAAS GOD EERSTE PDF Print E-mail

‘n Groep teologiese studente het die opdrag gekry om die Tien Gebooie in volgorde van belangrikheid te herrangskik. Daar was algemene instemming dat “Jy mag nie moord pleeg nie” die belangrikste gebod is. Hulle het ook saamgestem dat “Jy mag nie steel nie” die tweede belangrikste gebod is. Die derde was “Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.”

 

Maar hulle het wel verskil oor watter gebod die laaste moet wees. Die helfte van die studente het gevoel dat “Jy mag nie egbreuk nie” die mins-belangrike is. Die ander helfte was van mening dat “Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak nie” die onbelangrikste is. Na verdere bespreking het die klas besluit dat “Jy mag geen ander gode voor My aangesig hê nie” van al Tien Gebooie die minste van belang is.

 

Dit openbaar nogal iets oor daardie teologie-studente se beskouings. Toe Jesus gevra is watter gebod die belangrikste is, het Hy geantwoord: “… Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod.” Matthéüs 22:37-38.

 

Vyandigheid Teenoor die Wet

Op ‘n Christelike konferensie is ‘n bespreking oor die Tien Gebooie gehou. Een afgevaardigde het opgemerk dat die Tien gebooie nie eintlik vir hom ‘n uitdaging is, of veel waarde vir sy heiligmaking het nie - omdat dit meestal met growwe sondes soos afgodery, egbreuk, diefstal en moord te make het. Hy was verbaas dat geen melding gemaak word van onderliggende sondes soos hoogmoed, selfsugtigheid en woede nie – dié dinge waarmee ons daagliks worstel. Volgens ‘n ander afgevaardigde is die gebooie nie spesifiek genoeg nie. ‘n Vroulike deelnemer was van mening dat die Tien Gebooie “te negatief” is. Sy sou verkies dat dit eerder positiewe raad oor die lewe gee, en ons kon help om volgens die bergpredikasie of die vrug van die Gees te lewe. Dan sou dit vir Christene “meer relevant” wees.

 

In hierdie eeu van wetteloosheid oorskadu onkunde en ‘n vyandigheid teen die Wet van God selfs ons Teologiese Fakulteite en Christelike konferensies.

 

Die Kode vir Heiligheid

Jesus Christus het die Wet uitdruklik bevestig, Hy het dit nadruklik geleer, dit perfek onderhou en het ons gered in terme ván die Wet. Die Tien Gebooie is die samevatting van elke ander Skrifgedeelte wat handel oor ‘n heilige lewe, en dit bring elke denkbare sonde aan die lig. Elke gebod dek ‘n hele familie van sondes. En al word dit in ‘n negatiewe vorm gegiet, bevat dit implisiet die opdrag om die goeie te doen – die positiewe teenoorgestelde. Die Tien Gebooie is inderwaarheid God se kode vir heiligheid.

 

Die eerste Gebod is van al tien die heel belangrikste - in teenstelling met die opvatting van die teologiese studente wat meen dat dit laaste moet kom. Die Here vereis eerste plek in ons lewens, omdat Hy die Almagtige God, ons Skepper en Ewige Regter is.

 

Tot Ons Voordeel

Ons liefdevolle Hemelse Vader wil nie hê ons moet ons lewens met valsheid, bedrog en geestelike gif besoedel nie. God weet wat vir Sy kinders die beste is. Sy begeerte is dat ons die heel beste mense moet word wat ons moontlik kan wees, dat ons die volle potensiaal wat Hy in ons geskape het, sal verwesenlik en só suksesvolle seuns en dogters van die lewende God sal word. Ons sal slegs ware vrede en vervulling vind as ons God Sy regmatige plek in ons lewens gee.

 

Met die gee van die Tien Gebooie op Sinai het God verklaar: “Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor My aangesig hê nie.” Exodus 20:1,2

 

Met Sy uitspraak: “Ek is die Here”, het Hy effektief panteisme, politeïsme en alle post-modernistiese (New Age) denke verbied. Met “Ek is” het Hy Homself as ‘n Persoon openbaar. Anders as wat panteisme ons wil wysmaak, is God nie “’n onpersoonlike mag” nie. Om die waarheid te sê, panteisme is van alle godsdienste die heel verwerplikste, want as “alles God is” kan daar geen onderskeid tussen die goeie en die bose wees nie. As “alles waar is”, dan is niks vals nie. As “niks vals is nie” moet alles waar wees. Evangelisasie sou dan volledig irrelevant wees en daar sou geen finale Waarheid wees waarvan almal seker kan wees nie. As “God in alles is en alles goed is”, dan is ‘n dronk bestuurder wat oor ‘n rooi lig jaag en ‘n onskuldige kind doodry, moreel op dieselfde vlak as Florence Nightingale, wat haar hele lewe gewy het aan die versorging van siekes en die wat ly.

 

God Alleen

Net deur Homself “Ek”, te noem, ontmasker die Here ook die grondliggende leuen van politeïsme - die geloof in vele gode. God het nooit gesê: “Ons is die Here julle gode nie.”

 

Hy het wel verklaar: “Ek is die Here jou God.” Hy is die Enigste Ware God. Daar is géén ander nie. Wie die gode van die heidendom aanbid, buig eintlik voor bose geeste in ‘n ander gedaante (1 Korinthiërs 10:20).

 

God se openbaring op die berg negeer ook post-modernistiese (New-Age) denke, wat eintlik maar die ou leuen van die slang in die tuin van Eden was: “Julle sal dan net soos God wees...” Génesis 3:5. Tereg sê C.S. Lewis: “Ons is halfhartige wesens; ons mors tyd met drank en seks en ambisie, terwyl ewige vreugde vir ons aangebied word. Ons is soos ‘n dom kind wat verkies om modderkoekies in die gopse te maak, omdat hy nie begryp wat ‘n aanbod om by die see vakansie te hou nie, beteken nie. Ons is te maklik met enigiets tevrede.”

 

Volgens Matthew Henry het die eerste Gebod nie slegs op heidense gode betrekking nie: “Om lief te hê, te begeer, jou te verlustig in, of enigiets goeds van enige sondige vergryp te verwag, is verbode. Ons mag ook nie toelaat dat enige persoon of ding - ongeag van hoe waardevol of uitstekend dit is - met God meeding om ons liefde nie. Alle ateïsme, ontrouheid en ongodsdienstigheid staan teenoor God, en is ‘n poging om onafhanklik van Hom te wees. ‘n Hoogmoedige man is sy eie afgod, omdat hy homself aanbid en verwag dat ander dit ook moet doen. Die gierige man maak van sy rykdom ‘n afgod; hy het dit lief, vertrou daarop en verwag dat dit hom gelukkig sal maak. Wie singenot verafgod, aanbid gode wat net so vieslik is as wat jy in enige afgodstempel sal teëkom.”

 

Ons opdrag is: “Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.” Kolossense 3:2

 

Nederigheid

Ons eerste plig, en die belangrikste behoefte van ons siele, is om God eerste en bó alles te plaas. Die wat God verban uit Sy regmatige plek in hulle lewens, doen hulleself ‘n reuse onreg aan. As die Enigste Ware God nie op die troon van jou lewe is nie, sal jy nooit ware en blywende vrede en vreugde belewe nie.

 

Daar was geen einde aan die rykdom en sukses van die Russiese skrywer, Leo Tolstoy, nie. Hy was wêreldwyd vir sy skryfwerk vereer. En tog het hy, ten spyte van al sy roem en rykdom, ongelukkig en leeg gevoel. Op ‘n dag het hy tydens een van sy omwandelinge in die platteland op ‘n eenvoudige man afgekom, wie se gesig van vreugde, vrede en tevredenheid gestraal het. Tolstoy het later getuig dat hy onmiddelik besef het dat dié man, wat duidelik maar min besit het, die vreugde en vrede beleef het wat in sy eie lewe afwesig was. Tolstoy kon nie die beeld van hierdie gelukkige man uit sy kop kry nie. Hy het tot die gevolgtrekking gekom dat die verskil, tussen hom en die arm man, was dat die arm man God geken het, en hy nie. Net daar het sy soeke na Christus begin. Hy het later geskryf: “Om God te ken en te leef is een en dieselfde ding. God is lewe!” Sonder ‘n verhouding met God is ons geestelik dood.

 

Om nederig voor God te lewe: “Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is; en wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God?” Miga 6:8

 

Ondersoek Jou Hart

Ons moet ons harte in die lig van die eerste Gebod ondersoek:

Wie, of wat, kom eerste in jou lewe? Wat is vir jou van die grootste belang? Waaraan spandeer jy die meeste tyd en geld? Waaraan dink jy die meeste? Waaroor raak jy die meeste opgewonde en entoesiasties? As jy na so ‘n self-ondersoek tot die gevolgtrekking kom dat God nie eerste kom in jou lewe nie, dan is dit tyd om jou prioriteite in die lig van die ewigheid te herrangskik. “En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel” Hebreërs 9:27. Die dag kom wanneer ons voor God sal staan en rekenskap van ons lewens sal moet gee. Abraham, die vader van die gelowiges, het duidelike bewys dat God sy vernaamste prioriteit was (Génesis 22:1-14).

 

Gehoorsaamheid

Toe Israel aan die Here ontrou was - deur naas Hom ook die afgode van Kanaän te aanbid, het Elia hulle só uitgedaag: “Hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg Hom na; en as Baäl dit is, volg hom na!” 1 Konings 18:21

 

Josua het Israel ook uitgedaag: “Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien: òf die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, òf die gode van die Amoriete in wie se land julle woon; maar ek en my huis, ons sal die Here dien.” Josua 24:15

 

Daniël en sy vriende bly ‘n wonderlike voorbeeld van wat dit beteken om die eerste Gebod te gehoorsaam. Toe Nebukadnesar ‘n afgod van goud laat oprig het en almal beveel het om daarvoor te kniel en dit te aanbid, het Sadrag, Mesag en Abednego volstrek geweier. Op die dreigement dat hulle lewend in die vuur gegooi sou word, was hulle antwoord: “As onse God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal Hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos; maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie.” Daniël 3:17-18

 

Toe Koning Darius, die Mediër, ‘n dekreet uitgevaardig het dat enigiemand wat binne dertig dae enige ánder god as die koning sou aanbid, in die leeukuil gegooi sou word, het Daniël aangehou om slegs die Here te aanbid. En God het hom in die leeukuil bewaar. Dit is soos die apostel Petrus gesê het: “Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense.” Handelinge 5:29

 

 

Die boonste artikel is geneem uit Die Tien Gebooie – God se Volmaakte Wet van Vryheid boek, geskryf deur dr. Peter Hammond.

 Tien-WEB

Om meer te sien oor die oorspronklike Engelse weergawe, The Ten Commandments – God’s Perfect Law of Liberty, klik hier.

 

 

Albei boeke kan verkry word vanaf:

 

Christian Liberty Books

Hulpbronne vir Hervorming en Herlewing

Posbus 358 Howard Place 7450 Pinelands, Kaapstad, Suid-Afrika

Tel: 021 689 7478 Faks: 086 551 7490

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.christianlibertybooks.co.za

 

 

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.