Home
DIE TWEEDE GEBOD - AFGODE VAN VERWOESTING PDF Print E-mail

“Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van ‘n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen.” Romeine 1:22-25

 

In die Bybel is daar meer gebooie en waarskuwings teen afgodery as teen enigiets anders. Afgodery word ook meer veroordeel as enigiets anders. “Jy mag nie vir jouself afgode maak nie… Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie.” Exodus 20:4-6

 

“Begeef julle nie tot die afgode en maak vir julle geen gegote gode nie. Ek is die Here julle God.” Levítikus 19:4.

 

Die Apostel Johannes pleit by ons: “My kinders, bewaar julleself van die afgode.” 1 Johannes 5:21

 

Veroordeel Afgodery

Vanselfsprekend verbied die Tweede Gebod ook die afgodery van politeïstiese godsdienste, soos Hindoeïsme. Dit verbied ook die aanbidding van enigiets wat God se soewereine plek in my lewe inneem. Die Apostel Paulus het oor offers aan afgode gesê: “die heidene wat dit offer, aan duiwels offer en nie aan God nie.” 1 Korinthiërs10:20. Moses het geskryf: “Israel het... deur vreemde gode sy ywer gewek; deur gruwels Hom geterg.” Deuteronómium 32:16-20

 

Bybelse Voorbeelde

Die Gebod teen afgodery was oortree nog vóór dit op kliptafels ingebrand is. Die Israeliete het - aan die voet van die berg van God - ‘n goue kalf gemaak. Hoe kón God se uitverkore volk voor ‘n lewelose afbeelding van ‘n kalf buig, net nadat hulle getuies was van hoe die Lewende God met die tien plae die afgodery van Egipte aan die kaak gestel het? Hoe kon hulle so ontrou wees aan dié God wat hulle uit slawerny bevry het – die Een wat hulle tussen walle van water deur die Rooi See gelei het? Hoe kon hulle so laag daal om ‘n afgod te aanbid, nadat hulle in die woestyn met manna uit die hemel gevoed is, water uit die rots gedrink het, en bedags deur die wolkkolom en snags deur die vuurkolom gelei is?

 

Vermomde Ongehoorsaamheid

Toe Moses sy broer daaroor konfronteer, het Aäron se pogings om die vergryp te verskoon nogal baie ooreenkoms getoon met ons eie patetiese pogings om ons ongehoorsaamheid aan die Woord van God te regverdig. Aäron het voorgegee dat die goue kalf sommer vanself vorm aangeneem het, nadat die goud in die vuur gegooi is. En hy het boonop beweer dat die fees voor die goue kalf ter ere van die Here gehou is. (Exodus 32:5). Ná koning Salomo het baie Israeliete hulle aan afgodery skuldig gemaak. Jerobeam het twee goue kalwers opgerig, in Dan en Bet-El. Oor die hele Israel, op baie berge en onder baie bome, is altare opgerig vir die vals gode van die Kanaäniete - Baäl, Asjera, Kronos and Molek. En dit het op oordeel uitgeloop.

 

God het die Assiriërs gestuur om die Noordelike Ryk van Israel te verwoes en Sy mense in ballingskap te neem. Die Suidelike Ryk is later deur Nebukadneser van Babilon verower. Dit het uiterste swaarkry en slawerny in Babilonië geverg om die harte van God se mense van die besoedeling van afgodery te reinig. Die herstel het begin onder die bediening van groot profete, soos Esegiël en Daniël - en later, ná die terugkeer uit ballingskap, onder Esra en Nehemia, het die mense hulle voorgeneem om nooit weer met afgodery te heul nie.

Christene mag nooit buig voor die afgode van pluralisme, multikulturalisme en die Intergeloof Beweging nie. Jesus Christus is “die Weg, die Waarheid en die Lewe. Niemand kom na die Vader” behalwe deur Hom nie. (Johannes 14:6).

 

Kuns as ‘n Vorm van Afgodery

Die Tweede Gebod verbied nie kuns nie. Dit verbied wel afgodery. Op dieselfde dag waarop die Here die Tien Gebooie vir Moses gegee het, het Hy ook gedetailleerde opdragte gegee oor die oprigting van die Tabernakel – insluitende vele visuele kunsvorms. Exodus 25 en 26 beskryf die detail van die Tabernakel: die gordyne, die Verbondsark en selfs die beelde van engele wat oor die Ark waak.

Kuns kan drie dinge bereik – waarvan twee toelaatbaar is. Die derde word deur die Tweede Gebod verbied. Kuns mag vir versiering of onderrig gebruik word, maar nie vir aanbidding nie. Te veel mense het hulle kunstalent misbruik om Christus te skilder soos húlle Hom sien – dikwels as ‘n swakkeling, vir wie enigiets gangbaar is.

 

Of God word voorgestel as ‘n tiran, ‘n mite of ‘n vrug van die verbeelding. Dis ‘n afskuwelike misbruik van ‘n God-gegewe talent en ‘n ander vorm van afgodsdiens – om God te maak soos óns hom graag wil hê, en nie soos die Bybel Sy Natuur en Karakter beskryf nie. God wil hê dat ons gawes aangewend moet word om die mooi van Sy skepping te verbeeld.

 

Kuns kan aangewend word om te onderrig en in te lig, en dit is volkome aanvaarbaar om prente van Noag, die ark, of die diere te maak. Ook van Moses wat die Rooi See verdeel, Dawid se oorwinning oor Goliat, Elia wat die profete van Baäl op Karmel uitdaag, en vele ander merkwaardige Bybelstories. Wat die Tweede Gebod egter verbied, is om kuns vir aanbidding aan te wend.

 

God is groter as alles in Sy ganse skepping. God is oneindig, ewig en volmaak. Hierdie gebod behels dat ons aanbidding eenvoudig en geestelik moet wees, sonder enige onnodige menslike foefies en tierlantyntjies. God is Gees, en die wat Hom aanbid moet Hom in Gees en Waarheid aanbid. Ons moet ons harte oopmaak, onsself verootmoedig, ons sonde bely, dankbaar wees vir soveel seëninge en ons altyd in die Here verbly.

 

‘n Vals Beeld van Christus

As gevolg van die verbeeldingryke Renaissance-uitbeeldings van ‘n Jesus met lang hare, het hierdie beeld vasgesteek – ten spyte daarvan dat die Jode nie normaalweg lang hare gehad het nie. Dis opvallend dat omtrent alle rolprente oor Jesus Hom met lang hare uitbeeld – terwyl Sy dissipels kort hare het! Dis merkwaardig dat Simson, as Nasarener, juis vanweë sy lang hare uitgestaan het. As dit tipies van Hebreërs was, sou dit mos nie ‘n uitstaande kenmerk van hom gewees het nie!

 

Moderne Afgode

Kyk ‘n mens na die benaming vir baie van vandag se sogenaamde ‘stêrre’, word dit duidelik waarom die Tweede Gebod so belangrik is. Ons Engelse landgenote noem dinge sommer by die naam: ‘sports idols’, ‘Hollywood idols’, ‘sex idols’, en musikale ‘idols’. Sonder twyfel is daar ook mense wat van hulle geliefde politieke party ‘n afgod maak. Wat ons van God dink, is van alle dinge die heel belangrikste.

 

Aan die manier waarop mense oor God praat, word die afgodery in hulle denke duidelik. Biskop Desmond Tutu was op die voorblad van ‘n koerant in Suid-Afrika as volg aangehaal: “My God is nie homofobies nie. Ek sou nooit ‘n God kon aanbid wat téén homoseksueles is nie.” Hy het selfs so ver gegaan om te sê dat as homoseksueles nie Hemel toe gaan nie, hy ook nie daar wil wees nie!

Mense wat só praat, toon daarmee dat hulle in hul eie gedagtes vir hulle ‘n god geskep het. Natuurlik sal húlle god nooit genadeloos of veroordelend wees nie. Hy sou ook nooit iemand hel toe stuur nie - want hy bestaan doodgewoon nie. Dit is net ‘n versinsel van hulle eie verbeelding.

 

Familie, Roem, Rykdom

Mense wat so praat, skep vir hulleself ‘n god wat hulle pas. Dit is die wese van afgodery. Feit is, die God van die Bybel is nie net ‘n God van liefde nie, maar ook ‘n God van lig. God is nie net genadig en vergewensgesind nie, maar ook heilig en regverdig.

 

God is nie net ‘n Redder nie, maar Hy is ook die Ewige Regter. Die God van die Bybel, die Enigste Ware God, wat Hemel en aarde geskep het, het Sy Tien Gebooie vir ons gegee. Hy het plae oor Egipte laat kom. Hy het die agtervolgende Egiptiese weermag in die Rooi See laat omkom. Hy het vuur en swael op die goddelose inwoners van Sodom en Gemorra laat neerkom. Die dag is aan die kom, wanneer elkeen van ons voor Sy regterstoel sal staan om van ons lewens rekenskap te gee.

Wat is vir jou die belangrikste? Enigiets wat belangriker is as God, is ‘n afgod. Daar is net teveel mense vir wie roem, rykdom, sukses, ‘n spoggerige motor of huis, ‘n rekenaar, aansien of ‘n bepaalde verhouding ‘n afgod is. Niks mag vir ons belangriker as God wees nie.

 

Ware Berou

In die Bybel is dit opvallend dat, wanneer God se Woord verkondig is, berouvolle mense daarop reageer met die vernietiging van hulle afgode. Toe die Apostel Paulus die Evangelie in Efese verkondig het, het die mense hulle okkultiese goed verbrand. “vrees het op hulle almal geval, en die Naam van die Here Jesus is groot gemaak... So het die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword.” Handelinge 19:17-20

 

Ons moet ons bekeer van ons afgodery - in ons harte, denke en lewens. As daar fisieke afgode is, moet ons daarmee breek, dit verbrand en begrawe. “Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante Woord, wat in staat is om julle siele te red. En word daders van die Woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie.” Jakobus 1:21-22

 

 

Die boonste artikel is geneem uit Die Tien Gebooie – God se Volmaakte Wet van Vryheid boek, geskryf deur dr. Peter Hammond.

 Tien-WEB

Om meer te sien oor die oorspronklike Engelse weergawe, The Ten Commandments – God’s Perfect Law of Liberty, klik hier.

 

 

Albei boeke kan verkry word vanaf:

 

Christian Liberty Books

Hulpbronne vir Hervorming en Herlewing

Posbus 358 Howard Place 7450 Pinelands, Kaapstad, Suid-Afrika

Tel: 021 689 7478 Faks: 086 551 7490

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.christianlibertybooks.co.za

 

 

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.