Home
DIE WET VAN GOD PDF Print E-mail

“Dus is die Wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed.” Romeine 7:12

 

God het Sélf die Tien Gebooie verwoord. Hy het dit met Sy eie vinger op kliptafels geskryf.

 

Dit was nadat die Here God die Israeliete uit Egiptiese slawerny verlos het. Hulle was getuies van die enorme krag waarmee God die tien plae op Egipte laat neerkom het. Hulle het aanskou hoe die Here die waters van die Rooi See gekloof het, sodat hulle op droë grond kon deurgaan. Toe hulle op die ander kant voet aan wal sit, het hulle gesien hoe die Here die water oor die aankomende Egiptiese strydwaens laat stroom het.

 

Hulle het die manna geproe, wat God van die Hemel af laat neersif het, om hulle in die woestyn te voed. Hulle dors is geles met water wat op Sy bevel uit ‘n rots gestroom het. Hulle was ooggetuies van God se onbeskryflike mag om te red en te genees. Hulle het ook Sy mag om te straf, te oordeel, met die dood te straf en te vernietig, persoonlik aanskou.

 

En toe hulle voor die berg van God staan, was dit met rook omhul terwyl die Here in vuur neergedaal het. Die rook het opgestyg soos dié uit ‘n brandoond, en die hele berg het angswekkend geskud.

Dít was die konteks waarbinne die Here Sy Tien Gebooie bekend gemaak het.

 

Die Wet se merkwaardige oorsprong onthul die heilige aard daarvan. Die Tien Gebooie is ‘n direkte uitvloeisel van die ewige karakter van ons Heilige Skepper en Ewige Regter. Dit is die standaard, waaraan die wêreld gemeet sal word. Die Tien Gebooie is ‘n blywende riglyn vir die lewe van alle mense. Die Wet definieer sonde (“… sonde is wetteloosheid” 1 Johannes 3:4).

 

Hartsverandering

“Die wet van die Here is volmaak: dit verkwik die siel.” Psalm 19:8

“Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie ’n vergeetagtige hoorder is nie, maar ’n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen.Jakobus 1:25

 

Die Here se Wet oortuig van sonde (Romeine 7:7-11).

Die Wet veroordeel oortredings (Romeine 4:15; Jakobus 2:10; Galásiërs 3:10; Deuteronómium 11:26-28).

 

Die Wet bekamp boosheid: (“Maar ons weet dat die Wet goed is as iemand dit wettiglik gebruik en as hy weet dat die Wet nie gegee is vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en tugtelose mense, goddelose en sondaars, onheiliges en ongewydes, vadermoorders en moedermoorders, moordenaars, hoereerders, sodomiete, mensediewe, leuenaars, meinediges en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is, volgens die Evangelie van die heerlikheid van die salige God wat aan my toevertrou is.” 1 Timótheüs 1:8-11; “Ek het U Woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie.” Psalm 119:11).

 

Die wet dryf mense na Christus (“Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof.” Galásiërs 3:24. “Die wet van die Here is volmaak: dit verkwik die siel.” Psalm 19:7).

 

Die Wet van God is die rigsnoer vir ons heiligmaking (“sodat die reg van die Wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.” Romeine 8:4).

 

Die Wet van God is ‘n integrale deel van die nuwe Verbond (Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond sal sluit... dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here: Ek gee my Wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.” Jeremia 31:31-33).

 

Die Wet van God Bly van Krag

Ons Here Jesus Christus het uitdruklik die ewigdurende geldigheid van die Wet bevestig (“Moenie dink dat Ek gekom het om die Wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die Hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die Wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die Hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die Hemele. Want Ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs nie, julle nooit in die Koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg.” Matthéüs 5:17-20)

 

In al die Evangelies het Christus die relevansie van die Wet benadruk (Matthéüs 22:36-40; Matthéüs 23:23; Markus 7:1-13).

 

Christus Jesus het ook die burgerlike funksie van die Wet gehandhaaf (Matthéüs 15:3-6).

 

Christus sélf het die Wet volkome onderhou gedurende Sy lewe en bediening op aarde (Psalm 40:7-8; Matthéüs 8:4; 17:24; Markus 11:16-17; Johannes 8:46; Johannes 15:10; 1 Johannes 2:4-6; 1 Johannes 3:4).

 

Christus Jesus het ons gered in ooreenstemming met die eise van die Wet (“Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die Wet, om die wat onder die Wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang” Galasiërs 4:4-5; “En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael.” Kolossense 2:13-14.

 

Die Tien Gebooie is op die ganse mensdom van toepassing, maar dit het veral betrekking op Christene. Daarin word die karakter van God weerspieël, en die volle outoriteit daarvan bly steeds behoue. “Heilig moet julle wees, want Ek, die Here julle God, is heilig.” Levítikus 19:2.

 

“Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.” 2 Timótheüs 3:16-17

 

Ons Eerste Prioriteit

Toe die sending-pionier, John Eliot, begin het met die vertaling van die Bybel in Algorquim, die taal van die Indiane in Massachusetts, het hy met die Tien Gebooie begin. Sy eerste preek vir hulle, was ook oor die Tien Gebooie. Natuurlik het Eliot nie gedink die Indiane sou deur die Tien Gebooie gered word nie. Maar hulle moes die Wet van God verstaan, vóór hulle sou verstaan waarom hulle redding in Christus nodig het.

 

Net so het John Paton sy bediening aan die kannibale van die Stille Suidsee ook begin met onderrig oor die Tien Gebooie. Die skerp naald van die Wet skep die opening vir die rooi garing van die Evangelie. Mense sal nie die heiligheid van God verstaan, alvorens hulle die Wet verstaan nie. En solank as wat hulle nie die heiligheid van God verstaan nie, sal hulle ook nie hul eie sondigheid en hulle behoefte aan redding deur Jesus Christus begryp nie.

 

Wat meer is, terwyl regverdiging deur die geloof te make het met hoe sonde vergewe word, het heiligmaking te make met hoe sonde in ons lewens oorwin word. Robert Murray M’Cheyne het verduidelik: “Dit is ‘n heiligmakende Evangelie. Sonder die vrug van heiligheid is alle getuienis nutteloos. My liewe Vriende, julle het ontwakings, verligtings, ondervindings, en baie tekens; maar as heiligheid by julle ontbreek, sal julle nooit die Here sien nie. ‘n Ware hunkering na volkome heiligheid is die beste kenmerk van wedergeboorte... onvernude mense kan nie daarvan getuig nie.”

 

Om oor die Tien Gebooie te preek en mense daaroor te onderrig, bring bekering terug in die Evangelieboodskap. Baie kerklidmate bedrieg hulleself; hulle toon geen Bybelse tekens dat hulle deur die Heilige Gees wedergebore is nie – ten spyte daarvan dat hulle op evangeliese uitnodigings gereageer het, die sondaars-gebed gebid het, hulle laat doop het, hulle name as lidmate laat opskryf het, en aan talle kerklike aktiwiteite meedoen.

 

Onderrig oor die Tien Gebooie behoort te help om die valse leerstelling - dat ‘n mens Jesus as “persoonlike Saligmaker” kan aanneem, sonder om aan Hom as Heer onderdanig te wees – die nek in te slaan. Die opvatting dat gehoorsaamheid aan die opdragte van Christus vir enige ware Christen ‘n opsionele ekstra is, sal deur Skrifgetroue eksegese as ‘n leuen aan die kaak gestel word.  

Die reiniging van ons sonde deur die bloed van Christus, en die werking van die Heilige Gees in ons harte, is onafskeibaar saamgevoeg in God se groot Verlossingswerk. Regverdiging en Heiliging loop hand aan hand.

 

Koning David, die skrywer van die meeste Psalms, en die een wat beskryf is as “’n man na God se hart” het geskryf: “Laat my wandel op die pad van U gebooie, want daarin het ek ‘n behae.” Psalm 119:35; “Toorngloed het my aangegryp vanweë die goddelose wat U Wet verlaat.” Psalm 119:53; “Hoe lief het ek U Wet; dit is my bepeinsing die hele dag..” Psalm 119:97; “Twyfelaars haat ek, maar U Wet het ek lief.” Psalm 119:113; “Dit is tyd vir die Here om te handel: hulle het U Wet verbreek. Daarom het ek u gebooie lief, meer as goud, ja, as baie fyn goud.” Psalm 119:126-127

 

Die Apostel Johannes skryf: “Hy wat sê: Ek ken Hom, en Sy Gebooie nie bewaar nie, is ‘n leuenaar en in hom is die waarheid nie.” 1 Johannes 2:4

 

Die Apostel Paulus het geskryf : “Maak ons dan die Wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie! Inteendeel, ons bevestig die Wet.” Romeine 3:31; “Dus is die Wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed.” Romeine 7:12; “Want ek verlustig my in die Wet van God na die innerlike mens.” Romeine 7:22

 

Martin Luther het gesê: “Die eerste taak van ‘n Evangelieprediker is om God se Wet te verkondig, en die wese van sonde uit te spel.”

 

John Bunyan het gesê: “Die man wat nie die wese van die Wet ken nie, ken ook nie die wese van sonde nie.”

 

Om die Wet van God te verbreek, is eintlik niks anders nie, as om jouself op die Wette van God te verpletter. Ontelbare individue en nasies het God se opdragte oortree en teen Sy Wet oorlog verklaar. Die slote en die krotbuurte, hospitale en gestigte, tronke, oorlogsvelde en begraafplase is vol van die gevolge van die mens se rebellie teen God.

 

“Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en Sy Gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons Sy Gebooie bewaar; en Sy Gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof.” 1 Johannes 5:2-4

 

“Die Wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof.” Galásiërs 3:24

 

 

Die boonste artikel is geneem uit Die Tien Gebooie – God se Volmaakte Wet van Vryheid boek, geskryf deur dr. Peter Hammond.

 Tien-WEB

Om meer te sien oor die oorspronklike Engelse weergawe, The Ten Commandments – God’s Perfect Law of Liberty, klik hier.

 

 

Albei boeke kan verkry word vanaf:

 

Christian Liberty Books

Hulpbronne vir Hervorming en Herlewing

Posbus 358 Howard Place 7450 Pinelands, Kaapstad, Suid-Afrika

Tel: 021 689 7478 Faks: 086 551 7490

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.christianlibertybooks.co.za

 

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.