Home
DIE SEWENDE GEBOD - JY MAG NIE EGBREUK PLEEG NIE PDF Print E-mail

Almal behoort na Doctors for Life se dokumentêre DVD ‘In Your Face’ te kyk. Dit gaan nie net oor MIV/VIGS nie. Daar is meer as 65 verskillende seksueel-oordraagbare siektes, waarvan baie ongeneeslik is, met simptome wat ek liewer nie eens wil beskryf nie.

 

Dis voldoende om te sê dat diegene wat hulle laat wysmaak dat homoseksualiteit ‘n normale, gesonde, alternatiewe lewensstyl is, omtrent die helfte van hulle leeftyd prysgee. Die lewensduur van normale, getroude heteroseksuele mense is twee maal langer as dié van die gemiddelde homoseksueel.

 

Historiese Feite

Die geskiedenis getuig dat sterk beskawings verrys en voorspoedig word, omdat hulle op streng dissipline, selfbeheersing en sterk gesinne gebou is. Maar, wanneer sulke samelewings in seksuele losbandigheid verval, gaan produktiwiteit agteruit, begin dinge ontrafel en stort hulle in duie.

 

Historici het 26 beskawings individueel bestudeer (die Egiptiese, Assiriese, Babiloniese, die Mediërs en die Perse, Grieke en Romeine, ens.). Daar was geen uitsondering op die patroon nie. Geen samelewing kan lank oorleef sónder streng wette, sterk gesinne en konsekwente selfdissipline nie. Seksuele immoraliteit, wat die samelewing besmet, lui vir enige nasie die doodsklok.

 

Die Huwelik is Eerbaar

Die sogenaamde “vrye seks” is allesbehalwe vry. Die dure prys daarvan sluit in: seksueel-oordraagbare siektes, VIGS, gebroke gesinne, gebroke lewens, misdaad-besmette samelewings, en die ineenstorting van die samelewing self.

 

“...vanweë die hoererye moet elke man sy eie vrou hê, en elke vrou moet haar eie man hê.” 1 Korinthiërs 7:2. God het die huwelik ingestel (Génesis 2:22). Hy het man en vrou in die huwelik aan mekaar verbind. Deur Sy teenwoordigheid by die huwelik in Kanaän het ons Here die huwelik met Sy teenwoordigheid vereer, en daar ook Sy eerste openbare wonderwerk verrig (Johannes 2:1-11).

“Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees.” Hebreërs 13:4. Die huwelik is ‘n tipe van die mistieke eenheid tussen Christus en Sy Kerk. “Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente.” Effesiërs 5:31-32

 

Die Sewende Gebod is beskermend. Dit kan ons daarvan red om in ‘n wêreld vol ellende en trauma te verval. Dit kan ons daarvan weerhou om kosbare geleenthede weg te smyt, om noodsaaklike vriendskappe te vernietig, om die spoor byster te raak en ons lewens te verwoes. Die Sewende Gebod is gemaak om ons binne die grense van getrouheid en reinheid te beveilig.

 

Om die Slagyster van Begeerte te Vermy

“Want die gebod is ‘n lamp en die onderwysing ‘n lig en die teregwysinge van die tug ‘n weg tot die lewe, om jou te bewaar vir ‘n slegte vrou, vir die gevlei van ‘n vreemde tong. Begeer haar skoonheid nie in jou hart nie, en laat sy jou nie vang met haar ooglede nie; want vir ‘n hoer verval ‘n mens tot ‘n stuk brood, en ‘n ander se vrou maak jag op ‘n kosbare lewe. Kan iemand vuur in sy skoot dra sonder dat sy klere verbrand? Of kan iemand op gloeiende kole loop sonder dat sy voete brandwonde kry?” Spreuke 6:23-28

 

Moenie Jou Laat Verlei Nie

“Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie? Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie.” 1 Korinthiërs 6:9-10

Simson is ‘n goeie voorbeeld van ‘n man van God wat deur sy eie wellus verlei is. Sy reuse potensiaal is vermors deur sy gebrek aan selfbeheersing. Simson het ‘n oog gehad vir ‘n mooi vrou. Hy het graag gekyk. Sy dwalende oë het hom in die moeilikheid laat beland met prostitute. Sy swakheid vir vroue het sy leierskap ondermyn, op ‘n tydstip wat sy eie mense ‘n reuse krisis beleef het.

 

Toe vang sy oog die vrou wat hom uiteindelik vernietig het. Haar naam – Delila – het sedertdien sinoniem geraak met skoonheid en verraad. Deur haar liggaam en haar kop te gebruik, het Delila vir Simson ‘n lokval gestel. Hoe meer Simson die slaaf geword het van haar skoonheid en sy eie wellus, hoe meer het hy onderskeidingsvermoë en selfbeheersing ingeboet.

 

Uiteindelik het hy al sy krag prys gegee en was hy magteloos om weerstand te bied. Hy het te laat besef dat hy sy vryheid verbeur het. Simson het ontdek dat sonde verblind en vernietig.

 

Sonde Bind en Verblind Ons

Simson het nooit sy potensiaal verwesenlik nie, omdat hy verseg het om gedissiplineerd te lewe. Die tekortkominge aan sy karakter en sy sonde het effektiewe leierskap ondermyn. Die ganse Israel het daaronder gely. Simson het sy potensiaal op los vroue vermors, sy ouers oneer aangedoen, sy krag ondermyn, sy roeping oneer aangedoen en sy potensiaal laat verdamp. Simson het homself willens en wetens aan die vyand blootgestel, met ‘n selfvertroue wat aan roekeloos en onverskillig grens.

 

Ons Oes wat Ons Saai

Simson het krag gehad sonder reinheid, krag sonder selfbeheersing, en omdat heiligheid nie deel van sy lewe was nie, was hy gedoem om te misluk. Terwyl hy teenoor mans sterk was, was hy teenoor vroue swak. Hy kon ‘n leeu doodmaak, maar nie sy eie luste bedwing nie. Hy kon die boeie van die vyand verbreek, maar nie sy eie, selfvernietigende geneigdheid nie. Die tragiese verhaal van Simson in Rigters 14-16 leer ons dat hoerery lei tot blindheid, slawerny en die dood.

 

“Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai.” Galasiërs 6:7-8

 

Simson het gedoen wat reg was in sy eie oë, en sy oë is uitgesteek. Hy het die luste van sy oë gevolg, en hulle verloor. Hy het ‘n prostituut in Gasa besoek, en as ‘n gevangene geëindig. Hy het Filistynse vroue opgesoek en toe in hulle diens gestaan.

 

Hy het verseg om homself te dissiplineer, en toe word hy ‘n krygsgevangene en ‘n slaaf van sy vyande. Die tragiese verhaal van Simson behoort vir almal van ons ‘n goeie les en waarskuwing te wees. “Hoogmoed kom voor die val.” Spreuke 16:18

 

Verwoestend en Vernietigend

Soos in die geval van Simson, so sal enige pastoor vir jou kan sê dat in vele gevalle waarvan hy kan getuig, owerspel nie net op die owerspeliges ‘n verwoestende uitwerking het nie, maar dit het ook ‘n vernietigende uitwerking op die betrokke gesinne. Ontrouheid vernietig verhoudinge en families. “Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.” 1 Korinthiërs 10:12

 

Egpare moet mekaar heelhartig liefhê, die Here gereeld vir mekaar dank, vir mekaar bid en alles doen wat moontlik is om mekaar te versterk en te dien. In die Bybel word eerbied, agting, respek, sagmoedigheid, beleefdheid, en aangetrokkenheid by die huweliksliefde ingesluit, en dit moet gekoester, waardeer, en beskerm word. As ons aan ons plegtige beloftes getrou bly, sal ons beskerm word op God se pad van seëninge, ons bruikbaarheid in ons bediening sal verhoog en uitloop op groot vreugde in ons gesinne en God se Koninkryk.

 

Ons is geroep om aan die Here, en ons man of vrou met wie ons ‘n verbond gemaak het, getrou te wees. Ons moet ook getrou bly in alle ander verhoudinge waartoe God ons geroep het. Getrouheid moet alle Christene kenmerk.

 

Vermy ‘n Ongelyke Juk

Geen uiteensetting van die sewende Gebod is volledig, sonder om ook die waarskuwing teen ‘n ongelyke juk ter sprake te bring nie.

 

Die Moabitiese vroue het baie Israelitiese mans tot seksuele immoraliteit verlei. Een so ‘n man, Simri, het die Moabitiese vrou, Kosbi, openlik in sy tent ingebring. Die Skrif openbaar dat dié voorval die Here se afkeur soos ‘n vuur laat ontbrand het, en ‘n vernietigende plaag het die gemeenskap getref. Maar een Israeliet, Pinehas, het die moed gehad om teenstand te bied teen die afbrekende boosheid, wat besig was om sy mense te vernietig (Númeri 25).

 

Vandag is daar baie mans, Christene ingesluit, wat immorele vrouens in hulle huise toelaat, deur middel van DVDs, DSTV, M-Net, MMS en die Internet. Die epidemie van seksueel-oordraagbare siektes getuig duidelik van die toenemende immoraliteit van ons dag. Ons het meer mense soos Pinehas nodig. Maak skoon jou kas. Skeur jou pornografiese foto’s, tydskrifte en boeke op. Vernietig die aanstootlike video’s en DVDs.

 

Kanselleer daardie satelliet-kanaal met die “volwasse” films. Praat met jou lokale winkelbestuurder wat hedendaagse Moabiete bemark. Mobiliseer ander kerklidmate om julle gemeenskap te help reinig. “… as vrymense en nie asof julle die vryheid het as ‘n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God.” 1 Petrus 2:16

 

“Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom.” Kolossense 3:5-6

 

Om te trou verg wysheid en gebed. Ek het al te veel in my bediening as sendeling die rampspoedige en tragiese gevolge gesien van Christene wat met ongelowiges getrou het.

 

Huwelike Sluit Families In

Die huwelik het nie net met twee individue te make nie, maar met twee families. Ons behoort ons ouers te ken in die saak en van ons kerkleiers leiding te soek, wanneer ons dit oorweeg om te trou. Diegene wat in dieselfde juk met ‘n ongelowige trek, is kortsigtig. Hulle plaas hulle emosies bó God se Woord.

 

Die Bybel sê duidelik dat God “‘n nageslag” wil hê “wat Hom eer.” Maleági 2:15. Dit behoort Christene se begeerte te wees om ‘n God-gesinde nageslag te vestig. “En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle geslagte as ‘n ewige verbond... Maar jy moet My verbond hou, jy en jou nageslag ná jou.” Génesis 17:7-9

 

“Jy moet dan weet dat die Here jou God God is, die getroue God wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat Hom lief het en sy gebooie onderhou, in duisend geslagte.” Deuteronómium 7:9

 

Beskerming en Seën

God se Wet is duidelik: Gehoorsaamheid beskerm ons teen rampe en lei ons na seën. Om alle immoraliteit te ontvlug, en alles wat selfs lyk na boosheid of wellustige verleiding, en ons na God en Sy Woord te wend, is die enigste weg na ‘n lewe wat reg laat geskied aan ons roeping in Christus. “So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hul eie liggame.” Efésiërs 5:28

 

“In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou liefhê net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig.” Efésiërs 5:33

 

 

Die boonste artikel is geneem uit Die Tien Gebooie – God se Volmaakte Wet van Vryheid boek, geskryf deur dr. Peter Hammond.

 Tien-WEB

Om meer te sien oor die oorspronklike Engelse weergawe, The Ten Commandments – God’s Perfect Law of Liberty, klik hier.

 

 

Albei boeke kan verkry word vanaf:

 

Christian Liberty Books

Hulpbronne vir Hervorming en Herlewing

Posbus 358 Howard Place 7450 Pinelands, Kaapstad, Suid-Afrika

Tel: 021 689 7478 Faks: 086 551 7490

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.christianlibertybooks.co.za

 

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.