Home
DIE SESDE GEBOD - JY MAG NIE MOORD PLEEG NIE PDF Print E-mail

Die meeste mense dink hulle het nog nooit die Sesde Gebod oortree nie. Hulle sien moord as ‘n misdaad wat net deur ‘n klein minderheid gepleeg word. Maar, soos wat Christus in die Bergpredikasie gesê het, is selfs haat ‘n oortreding van hierdie gebod.

Om die waarheid te sê, as ‘n mens besef wat die volle implikasies van die Sesde Gebod is en hoeveel oortredinge dit in werklikheid aanspreek, is dit baie van toepassing op ons moorddadige tydsgewrig. “Hy wat die bloed van ‘n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word; want God het die mens na Sy beeld gemaak.” Génesis 9:6

 

Baie Maniere om Moord te Pleeg

Daar is baie maniere waarop die sesde Gebod oortree word:

 

1. Moord kan met die hande gepleeg word. “Hierdie ses dinge haat die Here, en sewe is vir Sy siel ‘n gruwel: trotse oë, ‘n leuenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet.” Spreuke 6:16-17

 

2. Jy kan ook met jou gedagtes moord pleeg. Haatdraendheid is geestelike moord. (Matthéüs 5:22) “Elkeen wat sy broeder haat, is ‘n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie.” 1 Johannes 3:15

 

3. Ons kan ook met die tong moord pleeg. “Net so is die tong ook ‘n klein lid en beroem hom op groot dinge - kyk hoe ‘n groot hoop hout steek ‘n klein vuurtjie aan die brand.” Jakobus 3:5

 

4. Ons kan ook met die pen moord pleeg. Dawid het Urija tot die dood veroordeel deur aan Joab, sy bevelvoerder, te skryf: “Sit Uría op die voorpunt van die hewigste geveg; trek julle dan agter hom terug, dat hy in die slag kan sneuwel.” 2 Samuel 11:15

 

5. Ons maak ons skuldig aan die oortreding van die sesde Gebod wanneer ons saamstem met die moord op ‘n onskuldige mens. Saulus het saamgestem met die steniging van Stefanus, die diaken. Hy het later toegegee dat dit van hom ‘n moordenaar gemaak het (Handelinge 22:4).

 

6. Ons pleeg moord wanneer ons nie ander verdedig, as dit in ons mag is om dit te doen nie. “Red die wat na die dood gesleep word, en die wat na die slagbank wankel, hou hulle tog terug! As jy sê: Kyk, ons het dit nie geweet nie! —sal Hy wat die harte toets, dit nie merk nie? En Hy wat let op jou siel, Hy kom dit te wete. En Hy vergeld die mens na sy werk.” Spreuke 24:11-12

 

7. Iemand wat deel is van ‘n sameswering om ‘n ander se lewe te verwoes, is ook aan moord skuldig. “As die sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie; as hulle sê: Gaan saam met ons, laat ons loer op bloed, laat ons die onskuldige voorlê sonder oorsaak, laat ons hulle lewendig verslind soos die doderyk en die gesondes soos die wat in die kuil neerdaal; allerhande kosbare goed sal ons vind, ons huise sal ons vol maak met buit; jy sal jou lot onder ons werp, ons sal almal een beurs hê — my seun, gaan nie met hulle saam op die weg nie, hou jou voet terug van hulle pad…” Spreuke 1:10-15

 

8. Om na te laat om moordenaars te straf, is ook ‘n oortreding van die sesde Gebod. “En julle mag die land nie ontheilig waar julle in is nie; want die bloed ontheilig die land, en vir die land word geen versoening gedoen vir die bloed wat daarin vergiet is nie, as net deur die bloed van hom wat dit vergiet het.” Númeri 35:33

 

“Hy wat ‘n mens slaan, dat hy sterwe, moet sekerlik gedood word... Maar as iemand moedswillig... met lis dood te maak, moet jy hom van my altaar af wegneem, om te sterwe.” Exodus 21:12-16

 

In die Bybel is dit baie duidelik waarom God die owerheid aanstel: “Hy is ‘n dienaar van God, ‘n wreker om die een wat kwaad doen, te straf.” Romeine 13:4. Die regering het die opdrag van God om “wel kwaaddoeners te straf.” 1 Petrus 2:14

 

Die vernaamste taak en verantwoordelikheid van ‘n regering, is om wetsgehoorsame burgers te beskerm en wetsoortreders te straf. Psalm 101 herinner ons daaraan dat dit die plig is van regeerders wat op God vertrou, om die goddeloses uit te roei, boosheid te bekamp en dié wat die wet gehoorsaam, te beskerm.

 

Die Bybel stel dit baie duidelik: “Omdat die oordeel oor ‘n verkeerde daad nie gou voltrek word nie, daarom is die hart van die mensekinders in hulle vol om kwaad te doen” Prediker 8:11. Elke jaar word daar 20,000 mense in Suid-Afrika vermoor. Boonop word 80,000 babas geaborteer. En dit is nie slegs dié wat direk by hierdie misdrywe betrokke is, wat hulle skuldig maak aan die verbreking van die sesde Gebod nie.

 

Die skuld lê ook by die politici wat die doodstraf afgeskaf het - vir moord, maar wat toe die doodstraf vir babas ingestel het - deur die wettiging van aborsie.

 

Onder diegene wat hulle ook aan medepligtigheid skuldig maak – voor, gedurende en ná die tyd – is die joernaliste wat aborsie bevorder en die ware feite verdoesel, om te verseker dat die slagting onder ongebore babas voortgaan. Geestelike leiers wat versuim om aan te toon wat die Woord sê oor wanneer menslike lewe begin, en wat op dié manier hulle plig versuim deur nie te praat vir dié wat nog nie vir hulleself kan praat nie, is ook medepligtig aan moord. En so is almal ook medepligtig, wat stem vir partye wat ten gunste is van aborsie.

 

“Maak jou mond oop vir die stomme, vir die regsaak van almal wat wegkwyn. Maak jou mond oop, oordeel regverdig, en verskaf reg aan die ellendige en die behoeftige.” Spreuke 31:8-9

 

Ons is Almal Bloedverwante van ‘n Moordenaar

Baie mense spandeer baie tyd om hulle stamboom na te vors – hulle boer op die Internet, en krap in boeke en argiewe rond op soek na die familie se geskiedenis. Dis nogal ‘n lekker verrassing as ‘n mens iewers in die stamboom afkom op ‘n familielid van aansien. Dis bemoedigend om iemand teë te kom, wie se lewe en prestasies vir die nageslag ‘n positiewe nalatenskap is.

 

Aan die ander kant het die meeste families in hulle argiewe mense van wie hulle liewer nie wil weet nie – familielede wat nie ‘n mooi verlede gehad het nie, onder wie selfs diewe, seerowers en moordenaars. Van een ding kan ons almal seker wees; ons het almal ten minste een voorsaat wat ‘n moordenaar was. Om die waarheid te sê, hy was die eerste moordenaar. Die heel eerste mens wat op aarde gebore is, Kain, het sy broer Abel vermoor. Die een wat tweede gebore is, Abel, was die eerste slagoffer van moord.

 

Die Aanvegbare Saak van die Doodstraf

Deur gehoor te gee aan God se Wet en moordenaars die doodstraf op te lê, kan ‘n nasie homself kwytskel van die vergieting van onskuldige bloed. Aan die ander kant is dit ook so, dat die nasie wat weier om die dood van onskuldige mense te wreek, deel het aan die moordenaar se skuld (Deuteronómium 21:1-9).

 

Nietemin word voorstanders van die doodstraf deur voorstanders van aborsie daarvan beskuldig dat hulle nie konsekwent is nie. Ek word dikwels gevra hoe ek die doodstraf kan steun as ek ook Pro-lewe is? Die antwoord is eenvoudig: wees konsekwent! Op die vraag: “Glo jy aan aborsie?” sal ‘n voorstander van aborsie sonder twyfel antwoord: “Ja, natuurlik, ons is Pro-keuse.”

 

Dan word die vraag: “Glo jy aan die doodstraf vir moordenaars?”

 

“Nee! Beslis nie!” Waarop die antwoord dan is: “Dis duidelik dat die verskil tussen ons heel eenvoudig is: Ons glo dat die onskuldige se reg op lewe beskerm moet word, deur geregtelike doodslag van skuldige moordenaars. Daarteenoor glo jy in die doodmaak van babas, maar terselfdertyd in die beskerming van die lewe van mense wat aan moord skuldig is.” Die Bybel stel dit baie duidelik: “die Here haat... hande wat onskuldige bloed vergiet” Spreuke 6:17 en “Wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg” Jesaja 5:20.

 

Aborsie is die moderne weergawe van kinder-offerandes. Net soos God se mense die Farao se dekreet om pasgebore seuntjies in Egipte te vermoor, teengestaan het (Exodus 1:15-22), so moet ons vandag ook ongebore babas teen aborsie beskerm. Net soos Koning Herodus die babas in Betlehem wou uitmoor (Matthéüs 2:16), so poog aborsie-voorstanders dieselfde – dit word net ánders verpak, nl. as ‘n saak van ‘menseregte’.

 

Die onskendbaarheid van menslike lewe is ‘n ononderhandelbare deel van die Christelike geloof. Die Bybel stel dit duidelik dat lewe by konsepsie begin (Psalm 139:13-16; Jesaja 44:2; Jeremia 1:5; Lukas 1:41). Die babatjie se hartklop kan al drie weke na konsepsie waargeneem word. Ses weke na konsepsie het die babatjie reeds ‘n eie, lewenslange breingolf.

 

As die afwesigheid van ‘n breingolf beskou word as ‘n teken dat iemand dood is, waarom word die aanwesigheid daarvan dan nie as bevéstiging van lewe aanvaar nie? Geboorte is nie die magiese punt wat ‘n nog-nie-mens ‘n persoon maak nie. Geboorte is eerder die verandering van omgewing - vir ‘n lewe wat maande vroeër reeds begin het.

 

Om Jou Naaste Lief te Hê

Elke aborsie bring ‘n hart wat klop tot stilstand. Elke aborsie vernietig breingolwe. As ons nie opstaan en ‘n einde maak aan aborsies nie, het ons skuld aan die bloed van onskuldige babas op ons rekening (Eségiël 33:1-6). As Christene moet ons ons naaste liefhê – insluitende ons ongebore naaste. As Christene moet ons die sondes vermy wat deur die sesde Gebod verbied word, deur ons te distansieer van selfmoord, genadedood, aborsie en moord. Maar ons moet ook probeer om die positiewe kant van die Sesde Gebod na te kom. Ons moet werktuie van geestelike lewe word, deur die Woord van God te verkondig, Sy getuies te wees en mense by die Kruis uit te bring. Die teenoorgestelde van moord, is liefde vir jou bure en die vreemdeling, en selfs om jou vyande lief te hê en aan hulle fisieke en geestelike behoeftes aandag te gee.

 

Die Ergste Moord Ooit

Dis nodig dat ons ook besin oor die verfoeilikste moord wat ooit gepleeg is. Op die kruis van Golgota het die mensdom se sonde uitgeloop op die moord van die onskuldigste slagoffer van alle tye: God se eie Seun, Jesus Christus. Hy het Homself uit vrye wil oorgegee en het die slagoffer van hierdie reuse vergryp teen geregtigheid geword, sodat óns – die mense wat vir sy lyding en dood verantwoordelik is – ewige lewe en vreugde kan vind.

 

As jy ‘n wedergebore Christen is, het jy ewige lewe omdat Hy vir jou gesterf het, en is dit jou voorreg om ander na die Verlosser te lei. Wat ‘n voorreg!

 

 

Die boonste artikel is geneem uit Die Tien Gebooie – God se Volmaakte Wet van Vryheid boek, geskryf deur dr. Peter Hammond.

 Tien-WEB

Om meer te sien oor die oorspronklike Engelse weergawe, The Ten Commandments – God’s Perfect Law of Liberty, klik hier.

 

 

Albei boeke kan verkry word vanaf:

 

Christian Liberty Books

Hulpbronne vir Hervorming en Herlewing

Posbus 358 Howard Place 7450 Pinelands, Kaapstad, Suid-Afrika

Tel: 021 689 7478 Faks: 086 551 7490

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.christianlibertybooks.co.za

 

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.