Home
HOE KAN ‘N LIEFDEVOLLE GOD ENIGIEMAND HEL TOE STUUR? PDF Print E-mail

Indien iemand so ‘n vraag vra weerspieël dit ’n totale wanbegrip van God se heiligheid en die sondigheid en verdorwenheid van die mens.

Een van die algemeenste besware wat Christene dikwels moet aanhoor, klink só: “Hoe kan ’n liefdevolle God enigiemand hel toe stuur? Wat van die Eskimo’s en die Pigmeë en ander primitiewe, verafgeleë stamme wat nog nooit die Evangelie van Jesus Christus gehoor het nie? Sal God hulle veroordeel omdat hulle nie in Iemand geglo het van wie hulle nog nooit gehoor het nie?”

Die eenvoudige en kort antwoord is doodgewoon: Nee! Natuurlik sal niemand veroordeel word omdat hulle nie geglo het in Iemand van wie hulle nog nooit gehoor het nie. Ons word deur God geoordeel volgens die lig wat ons ontvang het.

Algemene Openbaring

“Vir hierdie Goeie Nuus is ek allesbehalwe skaam. Dit is immers God se krag wat hier aan die werk is. Dit bring redding vir elkeen wat glo - heel eerste vir die Jode, maar ook vir die nie-Jode. Hierdie Goeie Nuus maak bekend dat God ons van ons sondes vryspreek. En dit gebeur enkel en alleen omdat ons glo. Soos die Skrif sê: ’Elkeen wat vrygespreek word omdat hy glo, sal lewe.’ Van Sy hemelse woonplek af maak God Sy straf bekend oor die mense wat goddeloosheid en ongeregtigheid bedryf en so die waarheid onderdruk. In hulle harte het hulle immers die duidelike besef van God, want God het dit aan hulle bekendgemaak. Want al is God onsigbaar, kan hulle Sy ewige krag en Sy Goddelikheid reeds van die skepping van die wêreld af duidelik uit Sy handewerk waarneem. Daarom kan hulle hulself hoegenaamd nie verontskuldig nie.” Rom. 1:16-21.

Enigeen kan die algemene openbaring in die natuur aanskou. Ons kan iets van die Skepper in Sy Skepping sien. “Die Hemele verkondig die heerlikheid van God, die uitspansel getuig van die werk van Sy hande.” Ps. 19:1. God se bestaan word duidelik openbaar deur die dinge wat Hy geskep het. God se onsigbare eienskappe kan verstaan word as ons op die sigbare dinge in die Skepping let!

In die lig hiervan, is die hele wêreld sonder ’n verskoning, indien hulle God verwerp. Niemand kan op onkunde aanspraak maak as hulle weier om Hom te eer of te dank vir alles nie. Dit is die hele klem van hoofstuk 1 van Romeine. Ons het almal die lig van die Skepping en ons gewetens, wat ons na Hom wys.

Die Ewigheid In Hul Harte

In sy boek ’Eternity in their Hearts’ het Don Richardson gedokumenteer hoe selfs die primitiefste stamme in die mees afgeleë streke van die wêreld, ’n basiese begrip het van ’n Skepper, die Skepping, reg en verkeerd, en ’n behoefte aan vergifnis.

Drome, Gesigte En Ontmoetings

In die DVD ’More Than Dreams” hoor ons van die Moslems wat geen toegang het tot sendelinge of formele evangelisasiewerk nie. Hulle word, sonder twyfel en in antwoord op gebed van God se kinders, tot groot sonde-oortuiging gelei, en word soms in hul drome met die werklikheid van Jesus Christus gekonfronteer. Die gesigte wat hulle gesien het van ’n man met spykers deur sy hande en voete en ’n spies in Sy sy gesteek, het hulle genoop om Christen-sendelinge op te soek en die Skrif te bestudeer. Hulle het tot volle oortuiging van hul redding gekom. Alhoewel alle mense toegang het tot die lig van die Skepping en ook oor gewetens beskik, leef die meerderheid nog in rebellie teen die Almagtige God.

Mense Is Rebels

Wanneer ons betrokke is by persoonlike evangelisasiewerk in werksplekke en selfs op straat, kom ons soms mense teë wat sê dat hulle nie in die Bybel, die Wet van God, of in Jesus Christus glo nie. Dit is wanneer ek gewoonlik vra watter norme en maatstawwe hulle in hul alledaagse lewe gebruik. Oor die algemeen handhaaf hierdie mense baie hoë standaarde en is hulle gedrag uitstekend - dikwels is dit net ’n variasie op Christus se ’Goue Reël’, wat in die Bergpredikasie uiteengesit word.

Indien ek dan vra of hulle altyd volgens dié norme en standaarde geleef het, is die antwoord sonder uitsondering: Nee! Ek het nog nooit iemand teëgekom wat daarop aanspraak gemaak het dat hy/sy nie hul eie standaarde geskend of verbreek het nie! Of iemand dus die lig van die Skepping of hul gewetens het, of nie - niemand leef ooit 100% daarvolgens nie. Ons het die baie spesiale Openbaring van die Bybel nodig. Die Bybel is die Boek oor God se Woorde, net soos wat die Skeppingsverhaal die Boek oor God se werke is. Openbaring van God laat alle mense sonder verskoning. Ons is almal skuldige Wetsverbrekers.

Die Mens Se Verdorwenheid

“Dit is soos die Skrif sê: ’Niemand is goed nie - selfs nie een enkele een nie. Daar is nie een wat werklik verstandig is nie; niemand wat werklik ernstig na God soek nie. Almal het hul rug op God gekeer; almal het sleg geword. Daar is niemand wat die goeie doen nie - selfs nie een enkele een nie. Hulle taal is vieslik soos stank wat uit die oop graf kom. Met hulle tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van dodelike slange drup van hulle lippe. Hulle monde is vol vervloeking en bitterheid. Hulle is haastig om moord te pleeg. Oral waar hulle gaan, laat hulle verwoesting en ellende agter. Hulle weet nie waar ware vrede is nie. Eerbied vir God speel by hulle geen rol nie.” Rom. 3:10-18.

Dit is die realiteit. Die voorveronderstelling by die vraag: “Hoe kan ’n liefdevolle God enigiemand hel toe stuur?” is ’n algehele misverstaan van God en die mens se sondigheid. Dit weerspieël ’n totale wanbegrip van God se heiligheid en die verdorwenheid van die mens.

God Se Heiligheid

Dit is so dat baie predikante en pastore deurgaans ’n ongebalanseerde weergawe van God se heiligheid voorhou, en die meeste mense dink dat God net liefdevol en genadig is. Dit is egter ’n feit dat die engele in die hemel deurentyd sing: “Heilig! Heilig! Heilig!” God se Heiligheid en Geregtigheid vereis dat moordenaars, godslasteraars, verkragters, diewe en leuenaars, en die wat die kerk vervolg, gekersten moet word.

Ons moet dalk sitplekke ruil, en vir die skeptici vra: Wat - dink jy - behoort God te doen met onbekeerde moordenaars, kerkvervolgers, Marxistiese massamoordenaars, terroriste, vroueslaners, verkragters, wilddiewe, haatdraendes, en bedrieërs?

God Se Toorn

Hoe kan ’n Heilige en liefdevolle God nié boosheid straf nie? God is ’n God van liefde en lig. Hy is ’n God van Genade en geregtigheid. God is Genadig, maar Hy is ook ’n God van toorn. “Die Here se toorn het teen ons ontvlam…” 2 Kon. 22:13.

“Wie glo in die Seun, besit nou reeds die ewige lewe; wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie ervaar nie, maar die oordeel van God rus op hom.” Joh. 3:36.

“Maar Hy sal Sy oordeel en straf uitgiet oor hulle wat halsstarrig weier om die waarheid te gehoorsaam en toegee aan die ongeregtigheid.” Rom. 2:8.

Het God Nie Almal Ewe Lief Nie?

Almal wat vra hoe God iemand hel toe kan stuur, gaan bloot van die veronderstelling uit dat die mens inherent goed is, en verstaan nie die Heiligheid en geregtigheid van God nie. Die meeste maak ook ’n verdere aanname met die vraag: Maar het God dan nie almal ewe lief nie? Hierdie vraag is gebaseer op ’n dwaallering en die antwoord daarop is onomwonde: Nee! Die Bybel is inderwaarheid baie duidelik oor die feit dat daar baie mense is wat vir God eenvoudig nie aanvaarbaar is nie. Dit word baie sterk gestel: dinge wat God haat - “Daar is ses dinge wat die Here haat, nee, eintlik sewe dinge waarvan Hy ’n afsku het: oë vol hoogmoed, ’n tong wat lieg, hande wat onskuldiges doodmaak, ’n hart wat slegte planne beraam, voete wat agter kwaad aanloop, ’n valse getuie wat leuens verkoop, en iemand wat rusie veroorsaak tussen broers.” Spreuke 6:16-18

Trotsaards, leuenaars, goddeloses, die wat vinnig is om kwaad te doen, valse getuies en diegene wat onmin onder mense veroorsaak is deel van dit wat God haat.

Begrip Van Sy Liefde

“Hulle wat respek het vir die Here, haat dit wat verkeerd is. Daarom het ek geen tyd vir hoogmoed en hovaardigheid of vir ’n verkeerde lewe of slinkse woorde nie.” Spr. 8: 13.

Want: “God het die wêreld so liefgehad dat Hy Sy enigste Seun gegee het sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.” Joh. 3:16.

Genade

God het die wêreld lief in der mate dat Hy Genade aan sondaars bied. Hy laat die son op regverdiges en onregverdiges skyn; Hy laat dit reën op regverdiges en onregverdiges. Hy het die wêreld so lief dat Hy in die persoon van Sy Seun Jesus Christus aarde toe gekom het, sodat wie ookal in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Almal het voordeel getrek uit Jesus se koms na die wêreld, asook die geweldige seën wat uit Sy Woord en die werk van die Heilige Gees spruit. Hospitale, skole, die afskaffing van slawerny, Christelike liefdadigheid, sendingwerk en nog vele meer het almal se lewens op aarde ontsettend verbeter.

Gelykheid Is Onbybels

Genade beteken egter nie dat God almal ewe lief het nie. Niks in die hele Skepping is presies gelyk nie. Duiwe is beslis nie dieselfde as Arende nie en Sebras is definitief nie dieselfde as Leeus nie. Niemand is presies gelyk of dieselfde nie. Nie in geleenthede, vaardighede, talente óf in gawes nie. Mense is beslis nie gelyk in vermoëns, energie of motivering nie. Sommige werk hard en offer baie op. Ander verkwis hul hulpmiddele en energie op dobbelary en ander vermaaklikhede.

Sekulêre humanistiese filosowe mag moontlik gelykheid wil afdwing, maar die onwerkbaarheid daarvan is alreeds bewys. Winston Churchill het gesê: “Sosialisme kan net in die Hemel werk, waar dit nie meer nodig is nie, of in die hel, waar hulle dit reeds het.”

Diegene wat hard werk, word beloon. Diegene wat nie-winsgewende dienaars is, sal in die buitenste duisternis gewerp word. In die gelykenis van die talente (Luk. 19: 12-27), leer Jesus ons dat Hy dié wat getrou en wys is in hul diens aan Hom, ryklik sal beloon, maar die onproduktiewes sal veroordeel word. “Aan elkeen wat het, sal gegee word, en van hom wat nie het nie, sal weggevat word wat hy besit.” Luk. 19:26.

Vryheid Om Te Slaag Of Te Misluk

Daar is niks gelykmakend aan die Bybel nie. Gelykheid voor die Wet word in die Bybel vereis (Num. 15:15-16). Niemand kan egter aandring op gelykheid as dit by inspanning en resultate kom nie.

In die Bybel lees ons dat Henog met God gewandel het, en dat Abraham uitverkies is as die Vader van God se volk. Abraham word ook as God se vriend beskryf. Moses het van aangesig tot aangesig met God gepraat en Dawid was ’n man na God se hart. Johannes, die Apostel, word beskryf as die ’dissipel wat Jesus liefgehad het’. Jesus het dit ook baie duidelik gestel dat daar verskillende grade van oordeel sal wees. Hy het gewaarsku dat dit op die Oordeelsdag vir die bose stede Sodom en Gomorra beter as vir Kapernaum sal wees. Waarom? Boos soos Sodom en Gomorra was, het hulle nooit die Bybel gehad nie en die Messias het nooit in hulle strate gestap nie. In Kapernaum het Jesus Christus en Sy Apostels wonderwerke gedoen, en tog het hulle Sy Genade en guns verwerp.

Die Oordeelsdag

Ons sal geoordeel word volgens die lig wat ons gehad het. Van die wat veel ontvang het, sal veel vereis word. En van die wat nog meer ontvang het, sal nog meer vereis word. Die Bybel is ook baie duidelik oor die feit dat daar verskillende grade van beloning in die Hemel sal wees.

“Daar kom egter ’n dag wanneer die kwaliteit van elkeen se werk aan die lig sal kom, want die vuurtoets sal dit bekendmaak. Die vuurtoets sal elkeen se werk beproef - of dit standhou. Die mense wie se bouwerk standhou, sal deur God beloon word. Maar die mense wie se bouwerk deur die vuur verteer word, sal skade ly, alhoewel hulleself gered sal word. Hulle sal egter wees soos mense wat op die laaste oomblik uit ’n brand gered word.” 1 Kor. 3:13-15.

En Die Eskimo’s En Die Pigmeë

Nou is ons weer terug by die vraag: maar wat van die Eskimo’s, die Pigmeë en die ander primitiewe, verafgeleë stamme wat nooit die kans gehad het om die Evangelie te hoor nie? Daar is, om die waarheid te sê, baie Pigmeë in die Kongo wat reeds hul harte aan die Here gegee het. Ons het selfs een gehad wat ons ’Biblical Worldview Summit’ in Kaapstad bygewoon het. Daar is miljoene Christene in die Kongo - miljoene meer as wat daar op die oomblik in België is - wat eens in beheer van die Kongo was. As enigiemand ooit aan die verdorwenheid van die mens twyfel, kan hy of sy maar gerus David Livingstone se joernaal lees oor hoe dit in Sentraal-Afrika was voordat die Evangelie daar verkondig is. Lees gerus ook Henry Morton Stanley se boek ’Through the Dark Continent’(1878) en ’Darkest Africa’ (1890).

Hierdie twee pioniers gee ’n baie duidelike beeld van presies wat die stand van die beskawing in hierdie kontinent was voordat die Evangelie verkondig is. Kannibalisme, verraad en slawerny was aan die orde van die dag. Vele van die dorpies in die Kongo was versier met die kopbene van tienduisende slagoffers van kannibalisme.

Alle Mense Weet Daar Is ’n God Aan Wie Ons Aanspreeklik Is

Daar is geen ernstige en goeie mense wat opreg na God soek wat sonder meer verdoem sal word, net omdat hulle nog nooit die Evangelie van Christus gehoor het nie. God het Sy Ewige krag en karakter aan elke mens op hierdie planeet openbaar, of dit nou deur openbaring van die Skepping, of deur hul gewete is - elke mens weet baie goed dat daar ’n God is en dat hy/sy teenoor Hom aanspreeklik is. En tog is ons almal aan God ongehoorsaam. Jesus Christus het na hierdie wêreld gekom, wat alreeds verlore was en boonop op pad hel toe. Hy het gekom om hierdie wêreld los te koop, omdat hulle alreeds veroordeel is deur die Skepper te verwerp en Sy Heilige Wette te oortree.

Werk Hard Sodat God Jou Kan Goedkeur…

Karl Marx het verklaar: “Die eerste slagveld is die herskryf van die geskiedenis.” Sekulêre humanistiese handboeke en Hollywood-films poog om die werklikheid só te herrangskik, dat die Christendom en ons voorouers daardeur gediskrediteer word. Ons moet die Woord van God ken en ons moet weet van Sy handewerk in die geskiedenis. “Werk hard sodat God jou kan goedkeur. Wees ’n goeie werker, een wat nie nodig het om hom te skaam nie; iemand wat die woord van die waarheid reg verduidelik.” 2 Tim. 2:15

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.