Home
Evangelisering van Christene PDF Print E-mail

By sommige kerke hang daar ’n bord bokant die deur: "Jy betree nou ’n sendingveld!" Dit is ’n baie goeie aanmaning dat die kerkdiens hoofsaaklik ter opbou van die gelowiges is, sodat hulle die wêreld daadwerklik kan opbou en die Evangelie gaan verkondig. Indien ons egter sou aanvaar dat die sendingveld slegs buite die Kerk is, maak ons ’n enorme fout.

 

Onbybelse Christene

Knoop ’n gesprek aan met sommige van die kerklidmate in jou gemeente en jy mag dalk verbaas of selfs geskok wees. Ek het tot dusver gepraat met ’n hele aantal kerkgangers - wat hulself as Christene beskou – net om te hoor dat hulle glo in vreemde en onbybelse konsepte, soos reïnkarnasie en universalisme.

 

Mense wat hulself beskou as "goeie mense" en "toegewyde Christene", het my heel ernstig probeer wysmaak dat "almal eendag Hemel toe sal gaan omdat God ’n liefdevolle God is"; dat "alle godsdienste na God lei" en dat "alle mense inherent goed" is. Een man het selfs so ver gegaan om te sê dat hy gladnie in die afgelope 30 jaar gesondig het nie. ’n Vrou het vertel hoe die Here haar gelei het om haar baba te laat aborteer!

 

Deur die Wêreld Ondergrawe

Dit sal ’n reuse flater wees om te aanvaar dat almal wat op ’n Sondag in die erediens sit, in ’n opregte verhouding met die Here is en in Sy voetspore volg. Diegene wat by persoonlike evangelisering en berading betrokke is, het geen sulke illusies nie. Die wêreld is grootliks besig om die Kerk binne te dring en te ondergrawe, en dit behoort ons nie te verras nie. Indien jy in ag neem dat die gemiddelde Christen baie méér tyd spandeer om koerant te lees, eerder as die Bybel, en sekulêre tydskrifte eerder as Christen-tydskrifte en sekulêre boeke eerder as Christen-boeke - dan is dit geen wonder dat ons al hoe meer dwaas word nie:"…maar hulle het dwaas geword in hul oorlegginge …" Romeine 1:21

 

Soos Hollywood

Die gemiddelde kind in ’n huishouding, met toegang tot televisie, het 30 000 ure se televisieprogramme gekyk nog voordat hy die skool verlaat het. Gedurende sy tienerjare luister die gemiddelde student na meer as 10 000 ure se musiek, waarvan baie vol van sensuele, immorele en okkultiese lirieke is.

 

Vul die Leemte

Die invloed wat ouers en kerke vandag op die opvoeding van die meeste kinders het, is teen ’n skrikwekkende tempo aan die afneem. Die disintegrasie van so baie gesinne, afwesige ouers en ’n totale afwesigheid van dissipline, het ’n groot vakuum tot gevolg wat Christelike opvoeding betref.

 

Gewelddadige en immorele rolprente en video’s, aggressiewe geraas wat as musiek deurgaan, en pornografiese tydskrifte en webwerwe, vul deesdae die leemte wat daar in so baie jongmense se lewens bestaan …"En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan ‘n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie."         Romeine 1:28  

 

Alles Het Gevolge

Wat ons sien beïnvloed wat ons dink, en wat ons dink, beïnvloed wat ons word en wat ons doen. Gedagtes het gevolge. Aksies vloei uit gedagtepatrone voort. Watter soort opvoeding het jóú denkpatrone geslyp? Watse vermaak en nuusberigte vul daagliks jou denke?

 

"Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse; en koop die tyd uit omdat die dae boos is." Efésiërs 5:15-16

 

Bybelse Ongeletterdheid

Ons het tydens kampe, kursusse en opnames in winkelsentrums gevind dat die oorgrote meerderheid van die hedendaagse kerkgangers geen idee het van wat ’n Bybelse wêreldbeskouing is nie. Op die vraag: "Wat sê die Bybel oor ekonomiese beginsels?" sal die meeste mense antwoord dat hulle nie weet nie, en ander sal sê dat jy jou tiende moet gee. Baie min mense het ’n begrip van die ekonomiese beginsels wat in die Woord vervat is.

 

Op die vraag: "Wat is die Bybelse beskouing oor misdaad en straf?" is die meeste mense waarskynlik van mening dat die regering daaroor besluit. Baie min kerkgangers verstaan die onderskeid tussen die bediening van genade, wat aan die Kerk toevertrou is, en die bediening van geregtigheid, wat aan die Staat toevertrou is.

 

Op die vraag of evolusie met die Bybel versoenbaar is, is die antwoord gewoonlik bevestigend.

 

Indien ons kerkgangers sou vra wie die invloedrykste mense is wat ooit geleef het, noem baie dieselfde politieke en Hollywood-afgode wat deur die sekulêre media aangeprys word. Dit is hoogs buitengewoon om Christene te kry wat hoegenaamd Christelike publikasies lees. Die meeste kerkgangers is meer in skinderstories en wêreldsake geïnteresseerd. Dit is baie duidelik dat die meeste   kerkgangers vandag van mening is dat die Wet van God nie meer van toepassing is nie.

 

Verwoestende Gevolge

Blatante leuens, kontrakbreuk, verbreking van beloftes, diefstal, selfs uit kerke en bedienings, is deesdae nie meer die uitsondering nie, en aan die toeneem. Christen-boekwinkels moet deesdae sake soos winkeldiefstal hanteer; kerke is nie meer oop sodat mense te enige tyd in stilte die teenwoordigheid van die Here kan opsoek nie. Die meeste kerke het deesdae tralies en diefwering met alarms en slotte. Daar was vroeër ’n tyd toe ’n verbale ooreenkoms of handdruk genoegsaam was om iets te beklink. Deesdae is selfs geskrewe kontrakte nie meer genoeg nie, en word dít ook deur mense wat voorgee dat hulle Christene is, verbreek. Jesus het in Matthéüs 7:21 gewaarsku: "Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van My Vader wat in die hemele is."

 

Dit is nie soseer wat ons sê nie, maar eerder wat ons doen, wat tel. Aksies spreek baie duideliker as woorde.

 

Efésiërs 5:2-6 is baie duidelik in hierdie verband: "en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en Hom vir ons oorgegee het as ’n gawe en offer aan God tot ’n lieflike geur. Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam; ook nie gemeenheid en dwase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat ’n afgodedienaar is, ’n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand jul met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid."

 

Oppervlakkige Geestelikheid

Die wortel van die probleem is die oppervlakkige ervaring en boodskap wat deesdae deur so baie Christene verkondig word. Kortpad-metodes en oorvereenvoudigde formules werk net eenvoudig nie. Dit is asof die duiwel self ’n heel ander evangelie verkondig (Galásiërs 1:6-9), wat die Christelike boodskap besoedel, die inhoud daarvan vervals en verwarring skep. Die vyand het daarin geslaag om die grootste boodskap ooit te verander in ’n goedkoop, oorvereenvoudigde- of dooie, oorgekompliseerde-teologie. En veels te veel Christene, wat oënskynlik onbewus is van hierdie metodiek van die duiwel, het hierdie korrupsie gelate aanvaar.

 

Oppervlakkige Leerstellings

Die klem op gevoelens en seëninge – sonder enige verwysing na toewyding, gehoorsaamheid en dissipelskap - is ’n seker weg na mislukking en teleurstelling (Matthéüs 7:15-23). Om bloot te roem op jou ervarings van die verlede, is nie voldoende vir toewyding aan God, ewige redding en innerlike vervulling nie, en sal lei tot totale ontnugtering (Lukas 14:27). Al hierdie dinge is ons Grote God en die oordra van die Bybelse boodskap onwaardig, en is ook ontoereikend, selfs vir die bevordering van ’n geestelike lewe en dissipelskap.

 

Vals Christenskap

Die duiwel het ’n namaaksel vir net mooi alles wat die Here ons wil gee. Hy het baie onegte vrugte om ons te bied - dis nie die ware Jakob nie; al lyk dit dieselfde. Wanneer jy dit proe, sal jy agterkom dat dit van plastiek gemaak is. Dit lyk net eg. Dit bring nie die vrede wat alle verstand te bowe gaan nie, ook nie ware vreugde of ware liefde nie.

 

Hoekom is dit dan dat so baie mense wat ‘n vals produk uit probeer en die nagemaakte smaak proe, hulle teleurstelling probeer wegsteek, en dink dat dit dalk al is wat die Here het om te offer? Hoe kan ons ooit dink dat God se weë onvervullend is? Indien dit teleurstellend is, is dit beslis nie van God af nie. As die vrugte onvervullend is – benodig jy ’n nuwe Geestelike dieet.

 

God se weë is nie maklik nie, maar wel vervullend.

Sy wil is ook nie goedkoop nie, maar die heel beste.

Dit is nie probleem vry nie, maar die weg van vrede vir beide hart en verstand.

Dit is nie altyd maklik nie, maar altyd ’n vreugde.

Dit hou ons nie weg van toetse nie, maar dit verseker ons van God se onophoudelike liefde.

 

Indien jy tevrede is met ’n oppervlakkige, louwarm, stagnante en gemiddelde bestaan, kan God jou beslis nie ’n diep, aan-die-brand, oorvloedige, vervullende en oorwinnende geestelike lewe gee nie.

 

Deur met minder tevrede te wees, beroof ons onsself van die heel beste. Goed is die vyand van beste. Oorgerustheid en selfvoldaanheid is die dodelike vyand van groei en vooruitgang.

 

Die probleem is dat so baie Christene hulle in ’n geestelike woestyn bevind - gefrustreerd en verward deur die leegheid van hulle lewe en geloof. Vir so baie is Jesus nie werklik Here nie, maar net nog ’n heerser. Het jy Hom die onpersoonlike hoof, bloot in naam, van jou godsdienstige oortuigings gemaak? Jy wil Sy hulp hê, maar nie Sy ingryping nie. Jesus kan jou wel red, jou gebede beantwoord, maar hy moet jou net nie wys watter beroep om te volg, watter taal om te gebruik, watter vriende jy mag hê, watter lewe jy moet lei of watter films jy mag kyk nie. Jy glo nie werklik die waardheid dat God die beste gee aan diegene wat die keuse aan Hom oorlaat nie.

 

Totale Verandering

Het jy ’n oppervlakkige oorgawe gemaak? Het jy die namaaksel aanvaar? Loop jy ware Christenskap mis: Christenskap met dissipline en dissipelskap?

 

Moenie dat die etiket jou mislei nie. Jy kan nie die maksimum seëninge deur die minimum toewyding ontvang nie. Daar is nie ’n kortpad nie, geen vierpunt-program nie, geen geblikte redding nie. Daar is nie ’n alternatief vir volle oorgawe aan Christus nie (Kolossense 2:6-7), en heelhartige soeke (Jeremia 29:13) en die navolging van Sy weë (1 Petrus 2:21) nie. Jy moet die wêreld versaak (1 Johannes 2:15-17), asook selfsugtige redes en motiewe. Bely jou sondige verlede (Jesaja 55:7) en plaas dan al jou energie, tyd, krag, talente, geld en vermoëns onder God se beheer. Word verander deur die vernuwing van julle gemoed en leef dan voluit vir Hom (Romeine 12:1-2).

 

Volle Oorgawe aan Christus Vereis Jesus as Heer van Alles

Jy moet jou sondes en jou kragte, jou luste en jou liefdes, jou ambisies en jou mislukkings, jou talente en jou vermorste geleenthede, jou vermoëns en jou seer, opgee. God skenk vergifnis, ewige lewe, oorvloedige lewe, liefde, vreugde, vrede, leiding, vervulling, kameraadskap, rigting, betekenis en doel aan jou lewe.

 

Jy gee alles prys wat jy het, en wen alles wat God gee. Sendingvlieënier, Jim Elliot, het gesê: "Hy wat dit prysgee wat hy nie kan behou nie, om dit te wen wat hy nie kan verloor nie, is beslis nie dwaas nie!"

 

Die Affontuur van Dissipelskap

Die weg na verlossing in die Bybel is beskryf as ‘n soektog (Jeremia 29:13), ‘n reis (Matthéüs 7:13-14), ‘n oorlog (2 Korinthiërs 10:3-5), en ‘n marathon (1 Timótheüs 6:12). Christene word beskryf as pelgrims, dissipels, soldate, langafstand atlete. Die Bybel is vol woorde wat die volgende beskryf: vegtery, oorwinning, opmars, worstel, swaarkry en sukses.

 

Hierdie Bybelse beskrywings praat van vooruitgang, oorwinning en beweging. Dit praat van ‘n deurlopende aanhoudende ondervinding en lewenstyl. Nie van ‘n eenmalige gebaar, of tegniese teorie, of eenvoudige teologiese begrip nie.

 

Die hart van die Evangelie is ‘n hernuwe verhouding met God deur Jesus Christus, waar kommunikasie en kontak met God gestig is, waar jou karakter ontwikkel word en God se ewige doel bereik is in en deur jou lewe. Jy moet besef dat God so baie het om vir jou te gee, te wys en te leer. Hy het baie meer vir jou om te bereik.

 

"En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan Hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid! Amen." Efésiërs 3:20-21

 

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.