Home
Die Bybelse Oplossing vir Misdaad PDF Print E-mail

Daar was ’n tyd in hierdie land toe baie min van ons deur misdaad geraak is. Dinge het egter begin verander en almal ken vandag iemand wat deur misdaad geraak is. Deesdae het ons elkeen ons eie stories oor hoe ons besteel of bedreig is deur misdaad, of erger nog, regstreeks daarmee gekonfronteer is.

 

In ‘n spesifieke vergadering het die ongeveer 80 teenwoordiges vertel van die misdade wat hulle persoonlik ervaar het. Dit het gewissel van huisbraak, motordiefstal, selfoondiefstal, bedrog, kaping, tot gewapende roof en moord - almal het dit persoonlik ervaar, óf hulle onmiddellike familie het daaronder gely.

 

Die Koste van Misdaad

Daar is by feitlik elke sosiale geleentheid Suid-Afrikaners wat stories uitruil - stories van hoe hulle die dood net-net ontkom het, hoe die lang tentakels van misdaad hulle beetgekry het, of hoe hul geliefdes getraumatiseer is weens een of ander misdaad-situasie. Misdaad is ’n werklikheid wat elkeen van ons raak.

 

Die situasie in Suid-Afrika het so versleg dat daar selfs ’n moratorium op misdaad-statistiek geplaas is. Die polisie word verbied om misdaadstatistieke aan stemgeregtigde belastingbetalers beskikbaar te stel. Volgens navorsing deur die American Management Association, verloor Amerikaanse sake-ondernemings jaarliks meer as $10 miljard weens werknemersdiefstal, meer as $4 miljard weens geldverduistering, meer as $2,5 miljard weens inbraak, $2 miljard weens winkeldiefstal, meer as $1,3 miljard weens brandstigting en meer as ’n halfmiljoen dollar vir elke insident van rekenaarbedrog.

 

Volgens die VSA se Handels-departement kan ’n derde van alle sakeondernemings wat jaarliks in die VSA bankrot verklaar word, teruggevoer word na werknemersdiefstal. Daar word bereken dat feitlik 50% van alle werknemers skuldig is aan diefstal. Kleinhandelaars in Suid-Afrika verloor jaarliks miljarde rande weens winkeldiefstal of werknemersdiefstal.

 

Wie Betaal?

Natuurlik betaal iemand hiervoor! Ek en jy en al die ander kliënte deel hierdie las van miljarde rande weens diefstal. Boonop moet ons ook nog betaal vir die verhoogde versekeringspremies, meer sekuriteitspersoneel en toerusting, net omdat winkeldiefstal aan die orde van die dag is.

 

En die verliese word natuurlik by die verkoopsprys gevoeg. Ons betaal natuurlik ook vir misdaad met ons belasting; op dié manier onderhou ons die polisiediens, die regstelsel en die gevangenisdienste, wat almal veronderstel is om ons teen die kriminele elemente daar buite in die gemeenskap te beskerm.

 

Die ergste is egter die groot aantal Suid-Afrikaners wat direk deur die misdaad in ons land geraak word en daar onder ly.

 

Wat Veroorsaak Misdaad?

Ek het al gehoor hoe universiteitsprofessore en ander kundiges getuig van die ingewikkeldheid van die ontleding van sosiale sowel as ekonomiese faktore wat tot misdaad aanleiding gee. En tog, as ons die Bybel raadpleeg, kry ons ’n baie direkte antwoord: "Omdat die oordeel oor ‘n verkeerde daad nie gou voltrek word nie, daarom is die hart van die mensekinders in hulle vol om kwaad te doen." Prediker 8:11

 

Dit is tog sekerlik ’n antwoord wat voor die hand liggend is. Misdaad neem toe in ons gemeenskap, omdat ons howe skynbaar meer begaan is oor die "regte" van die misdadiger as die regte van die slagoffer, of van die polisie.

 

Moordenaars is al vrygelaat terwyl lede van die polisie vervolg word. Verkragters is al vrygelaat op grond van presidensiële kwytskelding, terwyl slagoffers tronk toe gestuur is omdat hulle hulself verdedig het. Reg het verkeerd geword en verkeerd word deesdae as reg beskou!

 

Die Rol van die Regering

Die Bybel sê baie duidelik dat God die regering daargestel het om "...die kwaaddoener aan die pen (te) laat ry" Romeine 13:4. Hulle is ook verantwoordelik om God se geregtigheid te laat geskied. Die hoof pligte en verantwoordelikhede van enige regering is die beskerming van wetsgehoorsame burgers en die straf van kriminele wat die wet oortree.

 

Psalm 101 herinner ons daaraan dat dit die plig van God-vererende regeerders is om die bose te vernietig en om die wat die wet gehoorsaam tot eer van God te beskerm: "Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here—of dit die koning is as opperheer, of die goewerneurs as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen, te prys" 1 Petrus 2:13-14. Romeine 13:3-4 sê verder: "Mense wat reg optree, hoef nie vir die owerhede bang te wees nie - die kwaaddoeners wel... Die owerheid is immers ’n dienaar van God om jou beste belange te bevorder."

 

Doodstraf

Vir diegene wat die Woord van God as gesaghebbend aanvaar, is die doodstraf nie ’n keuse of die uitkoms van ’n meningspeiling, of selfs ’n hof of parlementêre besluit nie. Dit is God se baie duidelike opdrag: "Hy wat die bloed van ‘n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word; want God het die mens na Sy beeld gemaak." Génesis 9:6

 

God het die doodstraf ingestel nog lank voor die verordening van die wette van Moses. Om die waarheid te sê, dit geld van die begin af vir alle geslagte. "Hy wat ‘n mens slaan, dat hy sterwe, moet sekerlik gedood word. Maar as hy dit daar nie op toegelê het nie, maar God dit sy hand laat ontmoet het, dan sal Ek jou ‘n plek aanwys waarheen hy kan vlug. Maar as iemand moedswillig teen sy naaste handel, om hom met lis dood te maak, moet jy hom van my altaar af wegneem, om te sterwe." Exodus 21:12-14            

           

"En as iemand enige mens doodslaan, moet hy sekerlik gedood word.... Ek is die Here julle God" Levítikus 24:17-22. God se Wet bly selfs ná Golgota geldend - Handelinge 25:22.

 

Jesus het ook geleer: "Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie." Matthéüs 5:17-18. Deur God se Wet te gehoorsaam en moordenaars die doodstraf op te lê, kan ’n volk hulle bevry van die bloed van onskuldiges deur die skuldiges aan die pen te laat ry.

 

Die teendeel geld ook: ’n volk wat weier om die bloed van onskuldiges van die hand van moordenaars te eis, deel in die skuld van die moordenaar(s). Lees gerus Deuterenómium 21:1-9 in hierdie verband. Die teenstand wat die doodstraf van sekere "menseregte-groepe" kry, is baie selektief. Net moordenaars kry die doodstraf - dit is dus ’n goeie vraag waarom hierdie groepe so behep is met die regte van die moordenaars.

 

Morele Reg

Behoort ’n mens nie meelewing te betoon en geregtigheid te laat geskied teenoor die duisende slagoffers en families van slagoffers van geweldsmisdade nie? Sedert die Staat die doodstraf in 1989 in Suid-Afrika op eensydige wyse afgeskaf het, het kriminele meer as 500,000 onskuldige mense in Suid-Afrika die "doodstraf" opgelê. Wie veg vir hulle regte?

 

Wat van die 300,000 wat moontlik in die komende paar jaar vermoor kan word? Enige beskaafde gemeenskap het tog sekerlik die morele reg en plig om hulself te beskerm teen diegene wat geen respek vir die lewe het nie? Om die moordenaar met die dood te straf, is dieselfde as om ’n siek ledemaat te amputeer ten einde die res van die liggaam te red.

 

Alle moord is ernstig en vereis die doodstraf. Dit is noodsaaklik vir geregtigheid, die oppergesag van die reg en die beskerming van onskuldiges.     

                                   

Regstelling

In die geval van diefstal, brandstigting of kwaadwillige saakbeskadiging eis die Bybel dat regstelling moet plaasvind. Regstelling is die herstel van iets tot sy oorspronklike plek of eienaar. Die Bybel vereis dat regstelling teenoor die slagoffer van die misdaad moet geskied. Dit word ook vir strafbare nalatigheid vereis. God se Wet is baie duidelik: die oortreder word aanspreeklik en verantwoordelik gehou vir die vereffening van skuld.

 

Hy moet werk en geld verdien, sodat hy kan vergoed vir dít wat geroof, vernietig of beskadig is: "’n Dief… moet ten volle vergoeding gee; as hy niks het nie, moet hy vir sy diefstal verkoop word. As die gesteelde goed—of dit ‘n bees, ‘n esel of ‘n stuk kleinvee is—nog lewendig in sy besit gevind word, moet hy dubbel vergoeding gee. As iemand ‘n stuk veld of ‘n wingerd laat afwei en sy vee vry laat loop, sodat dit in die veld van ‘n ander wei, moet hy van die beste van sy veld en die beste van sy wingerd as vergoeding gee. As ‘n vuur uitbreek en die dorings vat, sodat ‘n mied of die ongesnyde graan of die veld verteer word, moet hy wat die vuur aan die brand gesteek het, ten volle vergoeding gee." Exodus 22:3-6

 

Slegs Oortreders Baat Nou

Die straf moet by die oortreding pas. Hoe ernstiger die misdaad, hoe swaarder die straf (Deuterenómium 19:15-21). Onder God se Wet sal daar minder misdadigers, minder slagoffers en ’n baie kleiner las op die belastingbetaler wees.

 

Onder die huidige humanistiese stelsel, het ons tronke instellings geword ter bevordering van onderrig onder misdadigers - hulle leer by mekaar, en werk netjies uit hoe om nie die volgende keer gevang te word nie. In plaas van regstelling of vergoeding vir die slagoffer en sy familie, is dit die oortreder wat baat vind by die huidige stelsel, omdat slagoffers gedwing word om kos, verblyf en vermaak aan die oortreders te verskaf - terwyl hulle eintlik ’n straf moet uitdien. Die enigste oplossing vir hierdie situasie is die terugkeer na die Bybelse regstellingsproses.

 

Verseker dat dit nie Lonend is nie

Hier is ’n paar praktiese wenke, gegrond op gesonde verstand, wat kan help dat misdaad nie in Suid-Afrika lonend bly nie.

 

Herhalende oortreders behoort gedwing te word om een vonnis uit te dien voordat die volgende vonnis ’n aanvang neem.

Daar behoort nie vir misdadigers iets soos gelyklopende vonnisse te wees nie. Daar behoort nie borgtog aan herhalende oortreders toegestaan te word nie.

 

Alle gewelddadige oortreders behoort die volle verantwoordelikheid vir hul dade te dra, of hulle nou geestelik daartoe in staat is, of onder die invloed van drank of dwelms was, of nie (Númeri 35:16-21).

Straf vir jeugdiges behoort dieselfde te wees as dié vir volwassenes. Diegene wat "volwasse oortredings" begaan, soos byvoorbeeld verkragting of moord, behoort ‘n "volwasse straf" uit te dien (Eségiël 18:10-13).

Daar behoort ’n terugkeer na Bybelse beginsels te wees - teregstelling vir alle eerste-graad moorde, verkragting en ontvoering; regstelling vir alle diefstal of beskadiging van eiendom (Exodus 21 & 22).

Dit is absoluut onmoontlik vir enige polisiemag om die veiligheid van elke landsburger te verseker. Daar behoort geen hindernis te wees indien wetsgehoorsame burgers vuurwapens vir selfverdediging wil bekom nie. Aangesien die grootste meerderheid geweldsmisdade deur kriminele met ongelisensieerde vuurwapens gepleeg word, is dit belaglik om te dink dat misdaad sal verminder deur die regte van landsburgers - om gelisensieerde vuurwapens te besit en te dra - te beperk. Die ontwapening van potensiële slagoffers, dien slegs die oogmerke van misdadigers. Ons moet dus die Bybelse regte en verantwoordelikhede van landsburgers om vuurwapens te verkry, te besit, te dra en te gebruik vir persoonlike- of gesinsbeskerming, herbevestig (Exodus 22:2, Nehemía 4:14, 1 Timótheüs 5:8).

 

Dit het tyd geword dat die owerhede ’n beginselvaste, sterk en besliste aksie loods teen misdadigers wat die wet verbreek en minag, om sodoende wetsgehoorsame burgers te beskerm:

 

"Verskaf reg in die môre en red die beroofde uit die hand van die verdrukker, sodat my grimmigheid nie uitgaan en brand soos ‘n vuur sonder dat iemand kan blus nie, weens die boosheid van julle handelinge." Jeremia 21:12

 

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.