Home
Die Hemel PDF Print E-mail

"…maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet." 1 Korinthiërs 2:9

 

God het ons vir die ewigheid geskape. Daar word 550 keer in hierdie konteks na die Hemel verwys in die Bybel. Die Hemel word ook met ander name beskryf. Dit word ook as ’n "beter land" beskryf, waarna die profete op soek was.

 

Die Oordeelsdag Wink

In Hebreërs 11:10 word die Hemel beskryf as "die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is."

 

Jesus Self het in Johannes 14:1-2 gesê: "Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei."

 

Die Hemel is ’n werklike plek. Jesus het gesê Hy gaan om vir ons ’n plek voor te berei. Die Griekse woord vir "plek" is "topos", waarvan die woorde "tipologie" en "tipografie" afgelei is - die beskrywing en die studie van plekke. Die Bybel onderskei tussen drie verskillende hemele (2 Korinthiërs 12:2): lug - waar die voëls vlieg (Matthéüs 6:26); ruimte - waar die sterre skyn (Handelinge 7:42) en die paradys - wat God se tuiste is (Matthéüs 6:9-10).

 

Dit is een afspraak wat nie een van ons ooit kan misloop nie. Om die waarheid te sê, nie een van ons sal vir dié afspraak laat kán wees nie. "En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel." Hebreërs 9:27

 

Daar is niks wat méér seker is as die dood nie, en niks wat meer ónseker is as die tyd waarop dit gaan gebeur nie. Ons moet dus te alle tye gereed wees. Iemand in die skare het daarop aangedring dat die Here Jesus hom moet help om die groter erfporsie waarop hy geregtig was, van sy broer te kry, waarop Jesus se reaksie was: "Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie." Lukas 12:15

 

Praktiese Ateïs

Jesus het toe voortgegaan om die gelykenis van die ryk en hardwerkende man te vertel, wat baie besittings gehad het. Hy kon leef soos wat hy wou - "Eet, drink en wees vrolik!" Maar God het vir hom gesê: "Jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis; en wat jy gereedgemaak het, wie s’n sal dit wees?" Lukas 12:19-20. Dit is presies hoe dit sal gaan met enigiemand wat dinge vir homself opgaar, maar nie sy rykdom in God soek nie.

 

Hierdie ryk man het, ten spyte van sy rykdom, die Ewigheid onvoorbereid tegemoet gegaan. Sy grootste doel was om soveel as moontlik rykdom op aarde te vergader en om vir plesier te leef. En die Here noem hom ’n dwaas. Dit is dwaas om nie vir die Ewigheid voor te berei nie. "Die dwaas sê in sy hart: Daar is geen God nie. Sleg, afskuwelik maak hulle hul dade; daar is niemand wat goed doen nie." Psalm 14:1. Die ryk man het soos ’n ateïs geleef - asof God nie bestaan nie.

 

Wees Gereed vir die Ewigheid

"Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here, en kennis van die Heilige is verstand." Spreuke 9:10. Die ryk man het egter geen ontsag vir God gehad nie - hy het nie eens oor God nagedink nie. En dit is dwaas! Elkeen van ons behoort altyd gereed te wees om te sterf en die Ewigheid in te gaan - gereed vir God se oordeel. Dit kan enige oomblik met enigeen van ons gebeur.

 

Hierdie ryk man in die gelykenis was ’n selfgesentreerde dwaas. Agt keer in hierdie paar verse verwys die ryk man na homself en sy eie begeertes, maar nêrens noem hy God se naam nie.

 

Skatte In Die Hemel

Jesus het ons ook gewaarsku: "Moenie vir julle skatte bymekaarmaak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie; maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie..." Matthéüs 6: 19-21. Hoe meer ons in hemelse dinge belê, hoe minder sal ons van die aardse dinge begeer. E.M. Bounds het in sy boek "Heaven: a Place, a City, a Home" geskryf: "Aarde is slegs ‘n pilgrem se verblyf, ‘n pilgrem se reis, ‘n pilgrem se tent. Hemel is ‘n stad – permament, deur God beplan, deur God gebou, en die fondasie is stabiel soos God se Troon."

 

John Newton, die outeur van die bekende lied "Amazing Grace", het eens gesê: "Wanneer ek in die Hemel kom sal ek drie wonders daar sien – die eerste wonder sal wees om baie mense daar te sien wie ek nie verwag het om daar te sien nie; die tweede wonder sal wees om baie mense te mis wie ek wel verwag het om te sien; en die grootste wonder sal wees om myself daar te sien."

 

Heerlikheid Wat Wag

Die werklike vraag is nie: Is daar ’n plek vir my berei nie? maar wel: "Is ek voorbereid vir die plek?" Sal jou naam uitgeroep word? Is jou naam in die boek van die Lewe? Jesus sê: "Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie" Johannes 14:6. En hoe sal die Hemel lyk? Ons lees daar sal geen honger en dors wees nie (Openbaring 7:16), geen hartseer, trane, pyn of dood nie (Openbaring 21:4) asook geen nag nie (Openbaring 22:5).

 

Die Apostel Johannes het ’n kykie van die Hemel gehad: "Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande" Openbaring 7:9. Paulus het geskryf: "Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons ‘n gebou het van God, ‘n huis nie met hande gemaak nie, ewig, in die hemele." 2 Korinthiërs 5:1

 

 

In die Hemel Sal Ons die Volgende Geniet:

Hereniging met geliefdes wat ons vooruit gegaan het (Génesis 25:8, 17; 35:29; 49:33; Númeri 31:2; Deuteronómium 32:50).

Christus sal ons name voor die Vader en Sy heilige   engele bely (Openbaring 3:5; Matthéüs 10:32-33).

Die Water van die Lewe (Openbaring 7:16).

Aanbidding (Hebreërs 12:22-24; Openbaring 4:9-11; 5:8-14; 7:9-12; 11; 16-18; 19:1-7).

Verheerliking (Psalm 73:23-24).

Teenwoordigheid van God (Prediker 12:5-7).

Goddelike rus (Lukas 16:25).

Die Boom van die Lewe (Lukas 23:43; 2 Korinthiërs   12:4; Openbaring 2:7).

Gemeensaamheid met God (Matthéüs 22:32).

Genieting van die skatte wat ons in die Hemel vergader het terwyl ons nog op aarde was (Matthéüs 6:19-21; Lukas 12:21; 33-34; 1 Timótheüs 6:17-19).

Geleentheid om God te behaag (2 Korinthiërs 5:9).

Wins (Filippense 1:21)

In die teenwoordigheid van God wees (Filippense 1:23)

Volmaaktheid (Hebreërs 2:11).

Vryspraak van die tweede dood (Openbaring 2:11).

Gesag oor die nasies, en Die Môrester (Openbaring 2:26-28).

 

Ongelooflike Vooruitsig

Ons sal verheerlikte liggame hê. Ons sintuie sal skerper wees. Ons weet dat ons as mense, in vergelyking met ander wesens, feitlik doof en blind is. Hoe sal dit wees as ons van die band van sonde verlos is? As ons nóú pragtige musiek kan hoor wat ons harte roer - en ons is maar beperk in dié opsig - hoeveel te meer nie wanneer daar geen beperkings in die hemel sal wees nie, en ons sonder enige sintuiglike beperkinge dinge waarlik kan "belééf?" In vergelyking met arende is ons as mense feitlik blind - veral as dit kom by die teleskopiese, mikroskopiese, ultraviolet- en infrarooi-sigvermoë waaroor hierdie manjefieke voëlsoort beskik. Hoe sal dit nie in die hemel wees, wanneer ons visie vergroot is in volmaakte, verheerlikte liggame nie? Dink net aan die ongelooflike intellektuele stimulasie van ’n sondelose heelal.

 

Onbeskryflike Skoonheid

Ons sondige menslike verstand kan skaars begryp   watter ongelooflike intellektuele avonture ons in die hemel gaan beleef. Selfs die grootste genie gebruik hier op aarde maar ietsie meer as 10% van die verstandelike vermoë waaroor hy beskik. Dink net daaraan as alle hartseer, pyn, verdriet, selfsug, woede, trots, bedrog, duisternis en kwaadwilligheid uit die weg geruim is! Wanneer ons soveel skoonheid, prag en glorie in hierdie sondige ou wêreld kan geniet, dink net watter onbeskryflike skoonheid in die Paradys op ons wag! "En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.” Openbaring 21:4

 

Almal Sál Voor Hom Staan

Ons weet nie wanneer, of onder watter omstandighede, ons lewens tot ’n einde gaan kom nie. Maar wat ons wél weet, is dat wanneer ons sterf, ons voor die Almagtige God - ons Skepper en Ewige Regter - sal verskyn om aan Hom rekenskap te gee van ons hele lewe. "Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte is, Sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling." Johannes 5:28-29. In die dood los ons alles wat ons hét agter, en ons neem slegs dit wat ons ís saam. Die karakter waaroor ons op ons sterfbed beskik, is die karakter wat voor God sal verskyn op die Oordeelsdag.

 

In die Lig van die Ewigheid

"Ons dae op die aarde is soos ‘n skaduwee" 1 Kronieke 29:15. Ons is maar slegs ’n hartklop van die Ewigheid af weg. Hierdie wete behoort ons baie ernstig te stem, en ons arbeidsaam en nougeset te maak. Ons behoort ons prioriteite in die lig van die Ewigheid te orden.

 

Ons behoort ons tyd, talente en skatte te belê waar dit Ewigheidswaarde het – in mense van God, die Woord van God en die Koninkryk van God. Met al hierdie kennis, is dit nodig om weer te besin oor jou lewe, jou werk, jou verhoudings, gewoontes en aktiwiteite. Eendag gaan jy voor die Regterstoel van Jesus Christus staan: "in die dag wanneer God die verborge dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel." Romeine 2:16 sê: "goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die harde woorde" Judas 1:15 en veroordeling "volgens elkeen se werk."1 Petrus 1:17

 

Altyd Gereed

Sal enigiemand in die Ewigheid jammer wees dat ons te veel gebid het; die Bybel te veel bestudeer het; te veel vir God opgeoffer het; te vergewensgesind was; te vrygewig; te evangelies? Indien jy sou weet dat jy volgende jaar gaan sterf, wat gaan jy gedurende hierdie jaar ánders doen? Jy moet te alle tye gereed wees vir dit wat enige tyd kan gebeur. Kan jy soos Paulus sê: "Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins." Filippense 1:21

 

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.